SIO 2018-2019

Vrednost projekta: 510.000 EUR

Obdobje izvajanja aktivnosti: 01.01.2018 – 31.12.2019

Namen projekta:

Priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

Cilji projekta:

  • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
  • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij
  • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

Vsebina akcijskega načrta po fazah življenjskega cikla podjetij.

Ciljne skupine oz. koristniki podpornih storitev:

FAZA 1:

  • potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

FAZA 2:

  • start up podjetja (od low-tech do high-tech)

FAZA 3:

  • hitrorastoča podjetja (“scale up” podjetja), ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 mio EUR letnega prometa ter več kot 20% povprečno letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.