fbpx

Spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

P7R 2018-Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum 31.5.2019, Stran: 1141

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 – Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.84 z dne 28.12.2018, Ob-3491/18. Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

 • 3. Viri financiranja
 • 4.1. Splošni pogoji kandidiranja
 • 13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč.

 

Podrobnosti na spodnji povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/117121-Spremembe-naziva-in-vsebine-javnega-razpisa-Javnega-sklada-Republike-Slovenije-za-podjetnistvo-ki-se-sedaj-glasi-P7R-2018—Mikrokredite-na-pro/

Javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v Pomurskem tehnološkem parku

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota objavlja javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Predmet sofinanciranja je najemnina proizvodnih prostorov, ki so navedeni v spodnji tabeli:

oznaka prostora in površina tržna cena
neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 50%
1. leto neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 25%
2. leto neto/mesec
v EUR
tržna cena
3. do 5. leto neto/mesec
v EUR
  P4 (80 m2) 349,00 174,50 261,75 349,00
P5 (113 m2) 489,00 244,50 366,75 489,00
P6 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00
P7 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00

Posamezne prostore je mogoče združiti v večjo enoto (več prostorov skupaj).

V ceno je vključeno:

 • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
 • Parkirni prostor.
 • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
 • Oprema v proizvodnem prostoru (skladiščni regal, delovna miza).
 • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
 • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
 • Garderoba za proizvodno osebje.
 • Poštni nabiralnik.
 • Souporaba kuhinje.
 • Informiranje, obveščanje, mentoriranje, ekspertno svetovanje osebja tehnološkega parka.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo.

Pogoji za pridobitev subvencionirane najemnine prostora:

Vlogo lahko oddajo:

 • potencialni podjetniki, ki bodo v roku 1 meseca od oddaje vloge registriralo novo podjetje, katerega dejavnost bo izkazovala potencial v regiji in širše
 • inovativna start:up podjetja (ne glede na pravno obliko), ki so mlajša od 3 let od objave tega poziva

Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje 5 let.

Oddaja vloge:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za subvencionirano najemnino prostorov, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe oddati najkasneje do 31.07.2019 po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev za subvencioniranje proizvodnih prostorov.

Vloga za sofinanciranje najemnine

Ogled prostorov in dodatne informacije

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 17.06.2019                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka v okviru operacije P-TECH SIO-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

POVABILO K SODELOVANJU NA START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Pravila sodelovanja  na natečaju za slovenska zagonska podjetja za udeležbo na  START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, vabi k natečaju za sodelovanju na START.UP GERMANY 2019 ROAD SHOW, slovenska zagonska podjetja, ki želijo predstaviti svoje podjetje na nemškem trgu in so aktivna na področjih:

 • mobilnosti
 • pametnih mest
 • novih rešitev za zavarovalniški sektor.

Izmed prijavljenih bodo izbrana 3 zagonska podjetja, ki bodo dobila priložnost za sodelovanje na Start.up! Germany 2019 Road Show.

Izpolnjen prijavni obrazec in prezentacijo ali video na elektronskem mediju pošljite na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, s pripisom “StartUp Germany” ali na e-naslov startup@spiritslovenia.si, do vključno 15.7.2019.

 

Podrobnejše informacije najdete na spodnji povezavi:

https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Pravila_sodelovanja_Startup_Germany_Roadshow_2019.pdf

 

 

 

AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU – razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi

 

V torek 11.6.2019 je v poslovnem središču Expano, potekal zaključni dogodek sodelovanja med študenti in profesorji Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor ter Pomurskega tehnološkega parka v sklopu projekta Aktivacija mladih talentov v Pomurju. Sodelovalo je 26 študentov, ki so po skupinah pripravili projektne naloge in prezentacije konkretnih podjetniških izzivov. Skozi celotni proces priprave nalog so jih spremljali vodja projekta ga. Marjetka Jakob, predstavniki podjetji (Pomurski Tehnnološki park d.o.o., Usol d.o.o., Gorički raj d.o.o. in Kreativne ideje d.o.o.) in mentorja – dr. Damijan Mumel, dr. Simona Šarotar Žižek.

(SO)OBLIKUJTE PRIHODNOST ROBOTIKE!

Ali je robotika vaša strast? Ali razmišljate o projektu na področju robotike? Ste strokovnjak v sektorju, ki je zainteresiran za širjenje znanja po vsem svetu?

Če vas opisuje katero od zgornjih vprašanj, imamo priložnost za vas!

Sodelujemo z nekaterimi najbolj priznanimi strokovnjaki za robotiko, ki razvijajo model, ki predstavlja potrebe evropskih srednje velikih podjetij in malih in srednjih podjetij pri njihovem uvajanju robotskih tehnologij. Za potrditev ustreznosti tega modela potrebujemo vaše pomoč, vaše odgovore.

Vzpon robotike spreminja svet. Ta model bi lahko postal največja študija robotike MSP na evropski celini. Želite sodelovati pri preoblikovanju sveta?

 

KAJ JE DIH²? 

 

DIH² je mreža 26 DIH-ov, s ciljem razširitve na več kot 170 DIH. Edini cilj omrežja je spodbuditi postopne (50% zmanjšanje stroškov naprednih rešitev za robotiko, podvojiti rast trga robotike) in revolucionarne inovacije (doseganje najvišje produktivnosti in optimalne odzivnosti) v več kot 300.000 malih in srednje velikih podjetjih.

DIH² bo podprl MSP-je pri njihovih izzivih glede uvajanja agilne proizvodnje (50-odstotno povečanje produktivnosti) in sprostil njihove potenciale za digitalizacijo z omogočanjem stroškovno učinkovitejših robotskih rešitev tudi pri manjših velikostih serij.

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

               

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju razvoja inovativnega
kartezičnega masažnega robota s povratnozančno regulacijo sile in sicer:
• optimizacija izbranih mehanskih komponent (preračun prenosov, zamenjava zobnikov in
jermena, …)
• programiranje krmilnika in servomotorjev ter razširitev programskega okolja za nastanitev
parametrov delovanja robota
• testiranje optimizacije in povezljivosti programskega okolja z robotom
Svetovanec: HANT, Helena Maurič, s.p.
Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.500 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne
sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na
podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 11.06.2019 do 12.00 ure (datum in
ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.
02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.06.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.
mag. Marko Močnik, direktor

 

PRILOGA:

                      

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                              

 

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi

vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri definiranju proizvodne tehnologije

prototipnega vozila, na naslednjih področjih:

 • pregled konstrukcijske dokumentacije
 • analiza modularnosti sestave sten in drugih sklopov
 • definiranje toleranc na pušah za pritrditev na šasijo
 • pregled in optimizacija korekcijskih faktorjev za krivljenje cevi z mersko kontrolo
 • oblikovanje varilnih utorov in posnetij
 • priprava in testiranje varilne tehnologije TIG in MIG
 • pregled ustreznosti vpenjanja pri ravnanju tolerančno zahtevnih segmentov – glede na predvidene

deformacije

 • predlogi sprememb pri tehnologiji obdelave nosilnih elementov za dvig vozila
 • izbor vrstnega reda in testiranje zrnatosti brusnih materialov za doseganje kvalitete površine kot

predpriprava za prašno barvanje

 • merska in vizualna kontrola

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec

pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 8.000,00 EUR brez DDV. Vsi

popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme

imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo

izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije

(dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na

podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno

oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 07.06.2019 do 14.00 ure (datum in ura prispetja

ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 31.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

 

Priloga:

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                                                                                                                             

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri Spremljanju stanja naročil z vzpostavitvijo aplikacije za obveščanje strank o stanju naročil, ki bo obsegalo naslednja področja:

 • evidentiranje kontaktov naročnika,
 • vnos in urejanje naročil,
 •             vnos in urejanje sklopov naročila,
 • evidentiranje rokov za izvedbo naročil,
 • evidentiranje rokov za sklope naročil,
 • avtomatsko obveščanje naročnika po e-pošti o spremembah naročila,
 • dostop naročnika v aplikacijo za prikaz statusa naročila in vseh njegovih sklopov,
 •             povezava aplikacije z intranet aplikacijo za samodejno prepoznavanje opravljenega dela na določenih sklopih.

 

Svetovanec: VIRS, d.o.o., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 7.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 31.05.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 23.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

 

                                                                                                                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA CARE4TECH

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

CARE4TECH – Cross-sectoral Alliances for Smart Living – Izvedba dogodka Smart Living Innovation Fora ter priprava video materialov za potrebe projekta

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba dveh aktivnosti in namreč:

 • Dosežek D.T3.2.4 – Smart Living Innovation Fora / Future Search Events

V okviru dosežka se izvede organizacija festivala znanstvene ustvarjalnosti v centru mesta Murska Sobota, ki predstavlja zadnji zaključni dogodek aktivnosti v sklopu slovenskega LiLaba – Living and Innovationa laba. Dogodek ima med drugim tudi promocijski značaj, saj se bo promoviralo projekt in LiLab Slovenija med deležniki (končnimi uporabniki) projekta. Organizacija dogodka naj pri tem vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje z izvajalci in šolami za organiziran obisk mladih
 • Pokrivanje stroškov izvajalcev
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila
 • Usklajevanje programa z izvajalci
 • Najem prostora, šotora, odra, ozvočenja in ostale potrebne opreme
 • Pogostitev na dogodku
 • Priprava sporočila za medije
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

Prav tako pa naj se v okviru dosežka izvede organizacija delavnice z deležniki, ki so vključeni v LiLab ter Think-Tank projekta. V okviru dogodka se bo predstavilo dogajanje v sklopu projekta ter predstavilo dobre prakse ter rezultate iz posameznih dogodkov, ki so bili izvedeni v delovnem sklopu T3. Hkrati bo dogodek predstavljal možnost za pripravo potencialnih novih aplikacij skupaj z ostalimi deležniki vključenimi v Think-Tank. Organizacija dogodka naj vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje s potencialnimi udeleženci
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila za dogodek
 • Pošiljanje vabila udeležencem
 • Najem dvorane in opreme
 • Pogostitev na delavnici
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

 

 • Dosežek C.3 – digital activities / Video stories

V okviru dosežka se bo pripravilo 4 video materiale, ki bodo uporabljeni za končno promocijo dogajanja v okviru izbranih tematskih področij partnerja, ter na splošno dogajanja v okviru LiLaba v Sloveniji. Pripraviti je potrebno 4 sledeča video gradiva:

 • 2 x intervju z izbranim podjetnikom, inovatorjem, oblikovalcem politik ali raziskovalcem na tematiko dogajanja okrog izbranega tematskega področja projekta
 • 2 x video vsebina primerna kot učni material, da se naloži na učno platformo projekta

Izvedba video materialov naj vključuje:

 • Pripravo ideje in scenarija
 • Izbira primernega govorca / govornice v sodelovanju z naročnikom
 • Kontakt in dogovor z govorcem / govornico glede izvedbe videa
 • Snemanje celotnega videa in priprava scene
 • Končno urejanje video posnetka ter post produkcija
 • Pripravo končne datoteke primerne za nalaganje na youtube oziroma učno platformo projekta

Podrobnejša specifikacija vsebine in terminski plan za oba sklopa se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Priporočamo oddajo ponudbe na pripravljanjem obrazcu, ki je priloga tega povabila. Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 18.000,00 EUR brez DDV. In sicer vrednost po sklopih ne sme presegati naslednje vrednosti:

 • Sklop 1: 12.000,00 EUR brez DDV
 • Sklop 2: 6.000,00 EUR brez DDV

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer najkasneje do:

 • Sklop 1 do 31.10.2019
 • Sklop 2 do 30.6.2019

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih posameznega sklopa.

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) najkasneje do 28.5.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Murska Sobota, 21.05.2019

 

CARE4TECH Ponudba_Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST-AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU

                                

 

 

Mladi talenti treh murskosoboških šol – Ekonomske šole, Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) ter Gimnazije  uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov!

V torek, 14.05.2019 se je v paviljonu EXPANO odvil že 8. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem je pet ekip dijakov predstavilo predloge rešitev za pet izzivov, katere so podali Vinogradništvo Vida iz Čentibe, Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec, Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali iz Murske Sobote, Pleione, Aleksander Nemec, s.p. iz Černelavec in eno podjetje v ustanavljanju. 

Z izvedbo programa AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU na vseh omenjenih šolah smo aktivno pričeli v januarju in februarju letos, ko so vsa podjetja podala tudi svoje izzive in problematike s katerimi se srečujejo pri svojem delu in bi bile zanimive za reševanje s strani dijakov. Letos smo nabor izzivov dopolnili in v izvedbo vključili tudi vsebine povezane z oblikovanjem. Dijaki SPTŠ in dve dijakinji Gimnazije Murska Sobota so tekom aktivnosti imeli priložnost seznaniti se s celovitim procesom oblikovanja, koraki, ki jih je potrebno upoštevati, da bo nastala kreacija, ki bo hkrati izpolnjevala vsa zakonska določila in bo privlačna tudi za kupčevo oko.

PODJETNIŠKI IZZIVI

Mešana družinska kmetija Vida iz Čentibe goji na 1,5 ha površin vinsko trto, katere pridelek predelajo v vino in ga neposredno prodajajo ustekleničenega kupcem. Na kmetiji se zavedajo, da je poleg kvalitetnega vina, pomemben tudi izgled steklenice in etikete, ki jo spremlja. Slednjo so na kmetiji oblikovali že pred leti, ker pa se trendi spreminjajo, je prenova obstoječe etike bila več kot potrebna. Izziva sta se lotili dijakinji Gimnazije M. Sobota ob podpori mentorice, študentke medijske produkcije. Izdelali sta etiketo in ugotovili, da je za prodajo pomembna tudi zgodba.

Kmečka sirarna Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec je na trgu prisotna več kot desetletje, odlikujejo jo izvrstni jogurti in mlečni deserti ter siri, ki ne vsebujejo aditivov. Izdelki so prisotni na policah skoraj vseh trgovskih verig v Sloveniji. Izziv, ki ga je podala vodja sirarne se nanaša na prenovo grafične podobe Tinkinih jogurtov, namreč slednje etikete ne sledijo  trendom v mlečno predelovalni industriji. Izziva sta se lotili dijakinji SPTŠ, ki sta poleg želene prenove predlagali še posodobitev celotne grafične podobe podjetja; logotipa, brošure in vizitk, ki poudarjajo Goričko naravo in ugotovili, da materiali morajo vsebovati pristne fotografije podjetja in okolice.

Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali je inštitucija, ki v regiji orje ledino na tem področju. Ekipa dijakov Ekonomske šole se je lotila poglobljene raziskave ciljnih kupcev (intervjuvali so vrtce, OŠ, terapevtske ustanove in domove starejših v regiji) omenjenih storitev in na podlagi povratnih informacij podala inštitutu vsebine, ki bi bile primerne za posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove ter načine promocije, da bi aktivnosti inštituta postale prepoznavne. V ta namen so dijaki izdelali tudi letak.

Pleione, Aleksander Nemec, s.p. je pred kratkim dokončal dizajnersko zelo privlačno in ergonomsko oblikovano plovilo na električni pogon – LITORE one, primerno za plovbo na jezerih v priobalnem pasu morja. Izziv, ki je bil podan s strani podjetnika ekipi dijakov Ekonomske šole se nanaša na izdelavo modela izposoje tega plovila na Soboškem jezeru. Dijaki so raziskali značilnosti izposoje vodnih plovil v celinskih vodah, poiskali so primere dobrih praks doma in v tujini in predlagali akcijski načrt trženja plovila upoštevaje stroške, vpliv vremena, dodatne aktivnosti na lokaciji jezera, možnost izkoriščanja plovila v promocijske namene. Pripravljen je bil celovit model izposoje z izračunano točko preloma.

K sodelovanju je bilo povabljeno podjetje v fazi ustanavljanja, katerega dejavnost bo proizvodnja in prodaja naravnih prehranskih dopolnil. Izziv, pa je bil vezan na tržno najbolj zanimiv produkt, to je koktaijl iz rakitovca, goji jagod in brusnic, ki na trgu še ne obstaja. Dijaka SPTŠ, smeri Oblikovalec sta se lotila izdelave grafične podobe etikete za omenjeni napitek.

Predloge rešitev so dijaki pripravljali ob podpori različnih metod: poslovno modeliranje, brainstorming, SWOT analiza, tekom srečanj so spoznavali stopnje vitkega podjetja ter dobili navodila, kako se lotiti načrta trženja. Poudariti velja, da so dijaki predlagali rešitve na podlagi preverjenih podatkov iz terena –  opravili so detajlne raziskave trga, izvedli spletne ankete in osebne intervjuje, raziskali pa so tudi zakonodajo dotičnega področja.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Slavič, predstavnik MO Murska Sobota, g. Novak, predstavnik SPOT točke in g. Konkolič, predstavnik Pomurskega tehnološkega parka. Zbrani so dijakom podajali usmeritve, ki jim lahko koristijo pri nadaljnjem izobraževanju in delu.

Ekipe dijakov so v predloge rešitev vložile veliko energije in časa, ne samo šolskega temveč tudi prostega, da so pripravile tako kvalitetne dizajne, koncept trženja storitev Inštituta Rehatopia in model izposoje plovila LITORE one. V veliko podporo pri sestavi projektnih nalog pa so dijakom Ekonomske šole bili tudi mentorji iz šole.

Vse ekipe dijakov v projektnih nalogah ugotavljajo, da je za uspešen prodor nekega izdelka ali storitve pomembna promocija, da je nujno potrebno izkoriščati kanale družbenih omrežij.

Dijaki so si prislužili nagrado in priznanje za sodelovanje v projektu s strani Pomurskega tehnološkega park d.o.o..

V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« zadovoljni. Podjetja, ki so podala izzive so dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko. Poudariti velja, da so se vse ekipe lotile preverbe raziskanih podatkov na trgu in si tako pridobili kvalitetne informacije, ki lahko sodelujočim podjetjem služijo pri nadaljnjem delu.

Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del podjetja  in si s tem pridobili priložnost za sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Vsem vključenim v program se zahvaljujemo za izvrstno sodelovanje!

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.