fbpx

Vas zanimajo metode za sproščanje, samopomoč, rast in več energije? Delavnice in tečaji PETRASANA

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izobraževanje in mentorstvo re-start podjetnikom 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Iščemo zunanjega strokovnjaka (eksperta) oz. mentorja za izvedbo naslednjih aktivnosti:

SKLOP 1

Izvedba 1-dnevne tematske delavnice s področja insolvenčne zakonodaje in finančnega vodenja podjetja (izobraževalni modul 6: zakonodaja) v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike (delovni sklop T3), ki zajema:

 • Priprava koncepta, oblikovanje izobraževalnega programa ter priprava izobraževalnih vsebin s poudarkom na finančnem poslovanju in veljavni insolvenčni zakonodaji.
 • Organizacija in izvedba 1-dnevne tematske delavnice v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike na temo veljavne insolvenčne zakonodaje, finančnega poslovanja, odgovornosti poslovodstva in primeri sanacije finančnega stanja (izobraževalni modul 6: Zakonodaja)

SKLOP 2

Poslovno finančno svetovanje 3-5 re-start podjetnikom za ponovno ustanovitev ali sanacijo podjetja v okviru pilotnih »business re-structuring« iniciativ (delovni sklop T4), ki zajema:

 • Uvodna analiza finančnega stanja in evalvacija poslovnih procesov podjetja
 • 1x svetovalni sestanek s podjetniki (v fizični prisotnosti ali na daljavo)
 • Izdelava osnovnih smernic, priporočil za poslovanje

SKLOP 3

Aktivno sodelovanje na mednarodnih strateških sestankih in delavnicah v okviru delovnega sklopa T2 za razvijanje strategije podjetništva druge priložnosti za Podonavske regijo, ki zajema:

 • Vključitev v Podonavsko transnacionalno skupnost strokovnjakov za področje podjetništva druge priložnosti »Pool of Experts«.
 • Udeležba in aktivno sodelovanje na »Policy Learning Dialogue« in »Transnational Community Pool of Experts«  dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 v Cluj-Napoca (Romunija) v poročevalskem obdobju 4, v Beogradu (Srbija) v poročevalskem obdobju 5 in Karlsruhe-ju (Nemčija) v poročevalskem obdobju 6.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe
 • izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in izkazovanju strokovnih referenc

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti (vseh 3 sklopov skupaj) iz druge točke ne sme presegati 4.000,00 EUR brez DDV:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih

Ponudnik odda ceno za vsak sklop posebej. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno. Ponudnik se obvezuje izvesti vse 3 sklope.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku po dogovoru, in sicer:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice: najkasneje do 30. 4. 2020
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje: najkasneje do 30. 4. 2021
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih: najkasneje do 30. 6. 2021

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse naslednje minimalne pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje s finančnim svetovanjem in sanacijo podjetij.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. Zaradi udeležbe na mednarodnih dogodkih je zaželeno dobro znanje angleškega jezika.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 1. Merila za izbor

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo vseh 3 sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 24. 2. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0_Izjava pogoji

Murska Sobota, 17. 2. 2020

Sofinanciranje izdelave prototipa novega izdelka ali storitve!

Imate odlično poslovno idejo in jo želite preveriti z izdelavo prototipa izdelka ali storitve?

Za vas imamo zelo dobro novico!

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv / VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE. In mi vam lahko pri tem pomagamo!

Ključne informacije:

 • Sofinanciranje do 60% upravičenih stroškov zunanjih izvajalcev za  izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje)
 • Minimalna višina sofinanciranja – 500,00 EUR
 • Maksimalna višina sofinanciranja – 5.000,00 EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2020 in traja do 30. 9. 2023.
 • Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ 2 računa zunanjih izvajalcev.

Pomembno:

Pogoj za prijavo na razpisana sredstva  je predhodni brezplačni diagnostični intervju, ki ga opravite pri nas v Pomurskem tehnološkem parku!

V kolikor bomo na podlagi intervjuja ugotovili, da je izdelava vašega prototipa smiselna in potrebna, vam bomo izdali Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa, ki je ena izmed obveznih prilog pri oddaji vloge. Obenem vam bomo svetovali pri pripravi vloge za poziv Slovenskega podjetniškega sklada.

Pozivna dokumentacija je objavljena TUKAJ.

Ne odlašajte in stopite v kontakt z nami še danes!

 

Kontaktna oseba:

Marjetka Jakob, projektna vodja

Pomurski tehnološki park

Plese 9a, 9000 Murska Sobota

telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

 

Pomurski tehnološki park d.o.o. je Subjekt inovativnega okolja (SIO), ki v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 izvaja sledeče aktivnosti.

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Ugodno oddamo proizvodne prostore

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota oddaja v najem proizvodne prostore v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota in sicer:

Prostor P5 s površino 113 m2, neto tržna cena/mesec = 489,00 EUR

Prostor P6 s površino 104 m2, neto tržna cena/mesec = 449,00 EUR

Prostor P7 s površino 104 m2, neto tržna cena/mesec = 449,00 EUR

Posamezne prostore je možno združiti v večjo enoto.

V ceno je vključeno:

 • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
 • Parkirni prostor.
 • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
 • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
 • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
 • Garderoba za proizvodno osebje.
 • Poštni nabiralnik.
 • Souporaba kuhinje.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo!

Pogoji za najem:

Podjetjem, ki bodo sklenila najemno pogodbo za obdobje najmanj 4 leta, bo odobren popust na neto ceno najema in sicer:

 • za prvo leto najema v višini 50 %
 • za drugo leto najema v višini 25 %

Prednost pri najemu proizvodnih prostorov bodo imela inovativna start:up podjetja mlajša od 3 let.

Z izbranimi podjetji se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje najmanj 4 leta.

Vsa zainteresirana podjetja oddajo vlogo za najem po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, ali po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Vloge zbiramo do zapolnitve prostih kapacitet.

Vloga za najem

Ogled prostorov in dodatne informacije:

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 21.01.2020

mag. Marko Močnik, direktor

Iščete opremljene in prostorne pisarniške prostore?

Za samo 89€ neto/mesec lahko pri nas najamete prostorne pisarniške prostore v velikosti 12 kvadratnih metrov.

Ponudba vključuje:
– Delovno mizo
– Pisarniško pohištvo (omare, miza, stoli)
– Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan
– Urejeno varovanje prostorov z alarmnim sistemom
– Klimatska naprava
– Parkirni prostor
– Sanitarije
– Uporaba klimatizirane sejne sobe za sestanke
– Souporaba kuhinje
– Poštni nabiralnik

Tekoči operativni stroški (elektrika, plin, telefon, ipd) se zaračunavajo posebej glede na mesečno porabo.

Kontaktna oseba za več informacij:
Marjetka Jakob, projektna vodja
Pomurski tehnološki park
Plese 9a, 9000 Murska Sobota
02 530 82 32
marjetka@p-tech.si

Objavljen poziv za hitrorastoča (scale-up) podjetja na področju PAMETNE MOBILNOSTI

NEXT FLOOR TECHNOLOGY FOR TOURISM NETWORK  in zvezna dežela SALZBURG v sodelovanju z BERCHTESGADENER LAND (Nemčija) išče motivirane in predane podjetnike, ki se ukvarjajo z INOVATIVNIMI REŠITVAMI na področju MOBILNOSTI.

V ta namen je objavljen javni poziv, ki bo izbranim podjetjem nudil 12-mesečno pogodbo z zvezno deželo Salzburg za realizacijo njihovih idej, z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Za več informacij kliknite na spodnjo povezavo:

JAVNI POZIV ZA INOVATIVNE REŠITVE NA PODROČJU MOBILNOSTI

Pohitite s prijavo, poziv je odprt le do 14. februarja!

Kontaktna oseba za več informacij:

Grega Konkolič, grega@p-tech.si

 

Želimo vam vse dobro v 2020! / We wish you all the best for 2020! 🎄✨

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO 2018-2019, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Finančno načrtovanje in vodenje projektov Obzorja 2020

 

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je organizacija in in izvedba 1-dnevnega usposabljanja z naslednjim programom:

 • Predstavitev programa
 • Vloga udeležencev v programu (upravičenec, koordinator, poizvajalec, partner, ipd)
 • Načrtovanje in spremljanje različnih vrst stroškov (stroški dela, amortizacija, eksperti, spremembe med kategorijami, ipd)
 • Izvedba revizije in zahteve

Izvedba: 2. polovica decembra 2019

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 2.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.12.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 29.11.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

 

Murska Sobota, 22.11.2019

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

 

                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

  

1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 2. Predmet povabila

 Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop M3 Upravljanje: Poročanje in vrednotenje projekta – aktivnost M3.1: Priprava projektnih poročil: priprava in prevajanje dvojezičnih dosežkov in poročil.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, pripraviti potrebne dvojezične slovensko/nemške dosežke in poročila projekta v obsegu 150 avtorskih strani.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena, ki naj vsebuje vse stroške za pripravo potrebnih slovensko/nemških dvojezičnih dosežkov in poročil projekta v obsegu 150 avtorskih strani z vsemi popusti in rabati.
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500,00 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir:

 Izvajalec se obveže k izvedbi navedenih aktivnosti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 31.12.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5. Plačilni pogoji:

 Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, in sicer za čas opravljanja storitve.

6. Merila za izbor:

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference, oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo na naslov: Pomurski tehnološki park d.o.o, Plese 9a, 9000 Murska sobota ali na e-naslov  igor@p-tech.si ,  najkasneje do četrtka 28.11.2019 do 12.00 ure.

OBRAZEC ponudba IRIC

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 21.11.2019

Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Podjetniški portal Moj spletni priročnik

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 11. 10. 2019, Stran: 2120

Namen poziva: Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v mala in srednje velika podjetja, po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.