fbpx

Iščete opremljene in prostorne pisarniške prostore?

Za samo 89€ neto/mesec lahko pri nas najamete prostorne pisarniške prostore v velikosti 12 kvadratnih metrov.

Ponudba vključuje:
– Delovno mizo
– Pisarniško pohištvo (omare, miza, stoli)
– Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan
– Urejeno varovanje prostorov z alarmnim sistemom
– Klimatska naprava
– Parkirni prostor
– Sanitarije
– Uporaba klimatizirane sejne sobe za sestanke
– Souporaba kuhinje
– Poštni nabiralnik

Tekoči operativni stroški (elektrika, plin, telefon, ipd) se zaračunavajo posebej glede na mesečno porabo.

Kontaktna oseba za več informacij:
Marjetka Jakob, projektna vodja
Pomurski tehnološki park
Plese 9a, 9000 Murska Sobota
02 530 82 32
marjetka@p-tech.si

Objavljen poziv za hitrorastoča (scale-up) podjetja na področju PAMETNE MOBILNOSTI

NEXT FLOOR TECHNOLOGY FOR TOURISM NETWORK  in zvezna dežela SALZBURG v sodelovanju z BERCHTESGADENER LAND (Nemčija) išče motivirane in predane podjetnike, ki se ukvarjajo z INOVATIVNIMI REŠITVAMI na področju MOBILNOSTI.

V ta namen je objavljen javni poziv, ki bo izbranim podjetjem nudil 12-mesečno pogodbo z zvezno deželo Salzburg za realizacijo njihovih idej, z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Za več informacij kliknite na spodnjo povezavo:

JAVNI POZIV ZA INOVATIVNE REŠITVE NA PODROČJU MOBILNOSTI

Pohitite s prijavo, poziv je odprt le do 14. februarja!

Kontaktna oseba za več informacij:

Grega Konkolič, grega@p-tech.si

 

Želimo vam vse dobro v 2020! / We wish you all the best for 2020! 🎄✨

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO 2018-2019, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Finančno načrtovanje in vodenje projektov Obzorja 2020

 

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je organizacija in in izvedba 1-dnevnega usposabljanja z naslednjim programom:

 • Predstavitev programa
 • Vloga udeležencev v programu (upravičenec, koordinator, poizvajalec, partner, ipd)
 • Načrtovanje in spremljanje različnih vrst stroškov (stroški dela, amortizacija, eksperti, spremembe med kategorijami, ipd)
 • Izvedba revizije in zahteve

Izvedba: 2. polovica decembra 2019

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 2.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.12.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 29.11.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

 

Murska Sobota, 22.11.2019

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

 

                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

  

1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 2. Predmet povabila

 Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop M3 Upravljanje: Poročanje in vrednotenje projekta – aktivnost M3.1: Priprava projektnih poročil: priprava in prevajanje dvojezičnih dosežkov in poročil.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, pripraviti potrebne dvojezične slovensko/nemške dosežke in poročila projekta v obsegu 150 avtorskih strani.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena, ki naj vsebuje vse stroške za pripravo potrebnih slovensko/nemških dvojezičnih dosežkov in poročil projekta v obsegu 150 avtorskih strani z vsemi popusti in rabati.
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500,00 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir:

 Izvajalec se obveže k izvedbi navedenih aktivnosti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 31.12.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5. Plačilni pogoji:

 Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, in sicer za čas opravljanja storitve.

6. Merila za izbor:

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference, oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo na naslov: Pomurski tehnološki park d.o.o, Plese 9a, 9000 Murska sobota ali na e-naslov  igor@p-tech.si ,  najkasneje do četrtka 28.11.2019 do 12.00 ure.

OBRAZEC ponudba IRIC

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 21.11.2019

Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Podjetniški portal Moj spletni priročnik

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 11. 10. 2019, Stran: 2120

Namen poziva: Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v mala in srednje velika podjetja, po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                       

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na področju izgradnje sistema za podporo
poslovnim odločitvam in sicer:

 • izgradnja uporabniškega vmesnika (generiranje potrebnih informacij iz obstoječega
  računovodskega programa)
 •  vizualizacija podatkov v segmentih: prodaja, terjatve in obveznosti, bruto bilanca in izkaz
  uspeha,
 • samodejno obveščanje o pomembnih dogodkih poslovanja podjetja dostopnost iz različnih naprav

Svetovanec: PARADAJZ, d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 15.000 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 27.09.2019. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z
izvedbo aktivnosti ; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje
pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 05.09.2019 do 12. ure (datum
prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 30.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pomurski tehnološki park d.o.o,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         mag. Marko Močnik, direktor

3_Vzorec_PONUDBA

                       

Javni razpis za SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Objavljeno: Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa:  finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti.

Razpisana sredstva: najmanj 750.000 EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 10

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 •  so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah
 •  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 •  prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 •  vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 •  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora: 

Po podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu:

 •  izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom
 •  start up mentoriranje
 •  povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore
 •  povezovanje z investitorji doma in v tujini
 •  podpora pri internacionalizaciji
 •  mreženje na mednarodnih dogodkih

Predselekcijski postopek: 

Pred oddajo vloge:

 • srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami
 •  pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
 •  svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili
 •  pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
 •  pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije
 •  priprava podjetnika na predstavitev
 •  predstavitev na Demo dnevu (možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa)

Upravičeni stroški:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • p.s. prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA POSOJILA!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog: do vključno 27.9.2019

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92

 

Javni razpis za SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Objavljeno: Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa: 

 • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti
 • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev

Razpisana sredstva: 1.250.000 EUR

Število načrtovanih podprtih podjetij: od 2 do 5

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let
  (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rast in razvoja podjetja
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora:
Podjetje prejme po podpisu družbene pogodbe vsebinsko podporo v obliki:

 •  usposabljanja
 •  mreženja
 •  mentorstva
 •  povezovan

Upravičeni stroški:

 •  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 •  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
 •  upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog:
31.08.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.09.2020, 31.12.2020

Več informacij:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

 

DIH² – informativni webinar – 28. avgust 2019

V okviru projekta DIH² je odprt poziv za Pospeševanje uvajanja robotskih tehnologij v proizvodna podjetja.

28. avgusta 2019 bo potekal informativni webinar, na katerem boste iz prve roke izvedeli podrobne informacije o projektu, pogojih in prijavi na odprt poziv.

Prijavite se lahko TUKAJ!

 

 

Kaj je DIH²?

DIH² je EU-projekt v okviru programa Obzorje 2020, kjer bo izbranim konzorcijem, sestavljenim iz tehnoloških ponudnikov na eni in malim in srednje velikih podjetij (tudi t.i. Mid-Caps – srednje velika podjetja) na drugi strani, na voljo 248.000 € za potrebe uvajanja robotskih tehnologij v njihove proizvodne procese. DIH² je vseevropska mreža 26-ih digitalnih vozlišč (DIH) za področje robotike in agilne proizvodnje. S 1. julijem 2019 pa se je odprl prvi razpis. V naslednjih 8 mesecih bodo za investicije na voljo kar 3-je milijoni evrov.

Več informacij o projektu najdete TUKAJ.

Dodatne informacije:
www.dih-squared.eu
The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants
Borut Zrim
borut@p-tech.si
02 530 8220
Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota