fbpx

Povabilo k oddaji ponudb v okviru projekta Smart Factory HUB

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA
»SMART FACTORY HUB« –
ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV V KONGRESNEM CENTRU HABAKUK
OD 27. DO 29. 5. 2019

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV V OKVIRU PROJEKTA SMART FACTORY HUB V KONGRESNEM CENTRU HABAKUK OD 27. DO 29. 5. 2019, in sicer

SKLOP 1 – ORGANIZACIJA ZAKLJUČNE KONFERENCE dne 27. in 28. 5. 2019, ki obsega:

 • izdelavo koncepta zaključne konference
 • priprava vsebinskega programa dogodka in pomoč pri pridobivanju in koordinaciji govornikov
 • najem in priprava kongresnih dvoran in predprostorov v hotelu Habakuk z dostopom do interneta in vso pripadajočo tehnično opremo za 150 oseb
 • pogostitev na dogodku dne 27. 5. 2019 za največ 50 oseb (večerja za govornike in partnerje projekta)
 • pogostitev na dogodku dne 28. 5. 2019 za največ 150 oseb
 • tehnično podporo pri izvedbi dogodka:
  • slikanje in zajem video materialov
  • priprava in podpisovanje podpisnih list
  • priprava identifikacijskih kartic z imeni
 • Moderiranje konference

SKLOP 2 – ORGANIZACIJA SESTANKA PROJEKTNIH PARTNERJEV dne 29. 5. 2019, ki obsega:

 • pogostitev projektnih partnerjev na predvečer projektnega sestanka; dne 28. 5. 2019 za 30 oseb
 • najem in priprava kongresne dvorane v hotelu Habakuk z dostopom do interneta in vso pripadajočo tehnično opremo za 30 udeležencev
 • pogostitev na projektnem sestanku za 30 udeležencev
 • tehnično podporo pri izvedbi dogodka

SKLOP 3 – OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA GRADIVA ZA UDELEŽENCE KONFERENCE, ki obsega:

 • oblikovanje in tisk 150 kom poslovnih map DIN A4 v skladu s CGP projekta
 • oblikovanje in tisk 150 kom kemičnih svinčnikov v skladu s CGP projekta
 • oblikovanje in tisk 150 kom ovratnih trakov
 • izdelava 150 kom pokončnih dvojnih mehkih PVC ovitkov za ovratni trak
 • pripravo in tisk identifikacijskih kartic z imeni udeležencev
 • pripravo in tisk programa dogodka

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 18.500 EUR brez DDV.

 • SKLOP 1 – ORGANIZACIJA ZAKLJUČNE KONFERENCE: 13.000,00 EUR
 • SKLOP 2 – ORGANIZACIJA SESTANKA PROJEKTNIH PARTNERJEV: 3.500,00 EUR
 • SKLOP 3 – OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA GRADIVA ZA UDELEŽENCE KONFERENCE: 2.000,00 EUR

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti na dan dogodka oz. po dogovoru glede na potek aktivnosti.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po izvedenih dogodkih.

 

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 28. 2. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 20, tomaz.laposa@p-tech.si.

 

Obrazec – SFH Ponudba

SFH POVABILO k oddaji ponudb – 20. 2. 2019 – za prenos

 

Murska Sobota, 20. 2. 2019

 

Začenjamo s PODJETNIŠKO ŠOLO 2019! Vljudno vabljeni!

PODJETNIŠKA ŠOLA 2019

 

Vsi govorijo o tem, da ni možnosti in priložnosti za mlade podjetnike. Ni res! Mi smo tukaj, da vam pomagamo!

 

Zadnji četrtek v februarju pričnemo z izvedbo BREZPLAČNE podjetniške šole za vse ambiciozne posameznike ali skupine, ki želijo ustanoviti podjetje v Pomurju, ali pa podjetje že imajo. V okviru programa podjetniško-mentorskega usposabljanja, ki ga pripravljamo, bomo udeležence pripravili na zagon podjetja in zainteresirane na kandidaturo za sredstva Slovenskega podjetniškega sklada (P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, P7R – Mikrokrediti, vavčerji idr.).

KDO SE LAHKO VKLJUČI

 • posamezniki ali skupine, ki še nimajo lastnega podjetja in o tem šele razmišljajo
 • že registrirana podjetja

 

NAČIN PRIJAVE

Prijavite se lahko do ponedeljka, 25. februarja 2019, in sicer na dva načina:

I. Izpolnite E-PRIJAVNICO.

ALI

II. Izpolnjeno in podpisano PRIJAVNICO pošljete najkasneje do ponedeljka, 25.02.2019:

 • na naslov Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, ali
 • po e-pošti na naslov: marjetka@p-tech.si

Kontaktna oseba: Marjetka Jakob, T: 02/530 82 36,  E-pošta: marjetka@p-tech.si

 

VSEBINA PROGRAMA IN NAČIN IZVEDBE

Modul 1: Vitko in agilno podjetje

Modul 2: Analiza trga in konkurence

Modul 3: Oblikovanje poslovnega modela – po metodologiji LEAN CANVAS

Modul 4: Finance in ekonomika poslovanja

Modul 5: Kako predstaviti svoj produkt/ponudbo

 

BREZPLAČEN program podjetniške šole zajema sistematična izobraževalna srečanja in praktično delo na posameznih poslovnih funkcijah pod skrbnim mentorstvom izkušenih podjetniških strokovnjakov. Program pokriva vsa ključna področja podjetništva. Kar pa je še bolj pomembno, narejen je tako, da udeleženec v sklopu programa dela povsem na praktičnem nivoju, pri čemer pridobljeno znanje takoj implementira v poslovanje.

Predvidena so 3 skupna srečanja, ki bodo bodo potekala ob četrtkih od 12.00 do 15.00 ure in sicer v naslednjih terminih: 28.02., 07.03., 14.03.2019.

Moduli so sestavljeni tako, da je tretjina časa namenjenega teoretičnemu delu, kjer mentor predstavi zbrano znanje posameznega modula. Preostali čas pa je namenjen praktičnemu delu, v okviru katerega mentor najprej predstavi naloge, potem pa sledi konkretno delo udeležencev na svojih primerih.

Za vse udeležence bo zagotovljeno še dodatno individualno mentorstvo 1:1 za sprotno in kvalitetno delo na modulih. Mentorstvo bo potekalo v času skupnih srečanj in po potrebi tudi po njihovem zaključku. Individualna srečanja se bodo izvajala na podlagi predhodne najave udeleženca.

 KAJ PRIDOBITE

 • BREZPLAČNO 1:1 mentorstvo
 • priprava na prijavo za nepovratna in povratna sredstva
 • individualni pristop in delo v smeri rezultatov
 • oblikovanje primernega poslovnega modela

 

PRILOGE

Priloga 1: Program usposabljanja

Priloga 2: Prijavnica

Priloga 3: Vabilo – Podjetniška šola 2019

 

VLJUDNO VABLJENI K PRIJAVI!

POVABILO K ODDAJI PONUDB za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  

za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov

D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

(Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta I-CON (CE393 I-CON), ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, in sicer naslednje naloge:

 

 • D.T4.1.4: Priprava pilotnih aktivnosti: Priprava vsebinske projektne dokumentacije za konzorcij 10 partnerjev za projekt z naslovom »Razvoj visokostorilnih trajnostnih optimiziranih tehnologij pridelave in osnovne predelave buč za doseganje višje dodane vrednosti«.

 

 • D.T4.1.5: Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru mentorske sheme v projektnem partnerstvu, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model sodelovanja s strateškimi usmeritvami.

 

 • D.T4.2.3: Testiranje crowdsourcing platforme. Priprava 5 osnutkov design projektov skladno z pripravljenimi obrazci za potrebe testiranja na platformi. V sklopu aktivnosti se pomaga pri naboru 5 design projektov za katere se pripravi potrebna dokumentacija za potrebe objave na platformi.

 

 • D.T4.2.4: Priprava strategije samovzdržnosti za Crowdsourcing platformo. Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru crowdsourcing platforme v okviru projektnega partnerstva, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model uporabe platforme s predlogi izboljšav.

 

 • D.T4.3.1: Pomoč pri pripravi vprašalnika za analizo vpliva in učinkov. Priprava osnutka dokumenta za evalvacijo pilotnih aktivnosti, na podlagi katerih partnerstvo opravi evalvacijo učinkov dela na pilotnih projektih.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Vrednost ponudbe ne sme preseči 18.000,00 EUR (brez DDV).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 20.05.2019 v dogovorjenem obsegu in na zahtevanem strokovnem nivoju. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa po koncu vseh opravljenih del, ki so predmet naročila.

 

 1. Pravna podlaga in plačilni pogoji: Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve. Naročnik se zavezuje, da bo plačila za opravljene storitve izvrševal v skladu z zakonodajo.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje 21.02.2019 do 15.00 ure.

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

 

Murska Sobota, 14.02.2019

Priloga: Obrazec ponudbe

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI VZPOSTAVITVE TRAJNOSTNEGA NAČRTA DELOVANJA ČEZMEJNEGA VOZLIŠČA

        

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART PRODUCTION in sicer Aktivnost T4.3: Vzpostavitev trajnostnega načrta, ki zajema naslednja dosežka:

          1) Dosežek T4.3.1.: Načrt za nadaljnje delo čezmejnega vozlišča

Opis: Na podlagi pripravljenega zaključnega evalvacijskega poročila o doseženih rezultatih se bo identificiralo področja kjer so možne izboljšave delovanja čezmejnega vozlišča znanja za pametne proizvodne in storitvene rešitve. Pripravljena bo trajnostna strategija delovanja vozlišča, kjer bodo izpostavljene storitve in podporni program, ki ga bodo lahko koristila MSP tudi po koncu trajanja projekta.

          2) Dosežek T4.3.2.: Načrt transnacionalnega sodelovanja vozlišča

Opis: Načrt predstavlja identifikacijo možnosti prenosa delovanja čezmejnega vozlišča v nova okolja (aplikacija v drugih regijah) ali na nova področja (aplikacija na drugem vsebinskem področju). Načrt bo tako predstavil možnosti “follow up” možnih rešitev s pripravo 1 načrta širitve delovanja čezmejne sheme v nova okolja oz nova področja.

Izvajalec mora upoštevati izhodiščne zahteve standarda za posamezni sklop oz produkt pripravi poročilo.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti in reference ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe obeh sklopov skupaj ne sme preseči višine 8.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 10.04.2018.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (tomaz.bokan@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 28.01.2019.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Bokan, tel. 02 530 82 00, tomaz.bokan@p-tech.si

Murska Sobota, 21.01.2019

 

POVABILO k oddaji ponudb – 21. 1. 2019

OBRAZEC za oddajo ponudbe

Poziv za brezplačno koriščenje podpornih storitev v sklopu programa SIO 2018 – 2019

 

 

 

 

 1. Namen poziva

Pomurski tehnološki park želi s pozivom spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Pri izvedbi aktivnosti se bodo zasledovali naslednji cilji:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Kandidati so upravičeni do BREZPLAČNEGA koriščenja podpornih storitev za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2019.

2. Pogoji za koriščenje

 Storitve lahko koristijo:

 • potencialni podjetniki: inovativne skupine, ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti
 • start-up podjetja (od low-tech do high-tech)
 • hitro rastoča »scale up« podjetja

 

 1. Predmet poziva
 • PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev storitev ter programov SIO
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja

 

 • NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se bo glede na njihove individualne potrebe usmerjalo v ustrezne podporne vsebine oz. programe.

 

 • INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja bodo zajemala:

 • Svetovanje pri preverbi poslovne ideje
 • Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • Ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd)
 • Postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd)
 • Vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd)
 • Knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, boniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd)
 • Finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leazing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd)
 • Nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd)
 • Poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)
 • Marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)
 • Varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)
 • Zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.
 • Pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)
 • Informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)

 

 • TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvajali v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

 

 • MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupin ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se bo izvajal v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam posameznega podjetja.

 

 • SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje tehnološkega parka in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvede v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam podjetja.

 

 1. Ostale informacije glede brezplačnega koriščenja storitev 

 

Nosilci idej se lahko za presojo poslovne ideje oglasijo kadarkoli v času delovnika  (pon. – pet. med 8. – 14. uro) osebno v upravi PTP, preko e-pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 5308 200.

Kontaktna oseba: Marko Močnik, tel. 02/ 5308 200

E-pošta: info@p-tech.si

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v okviru operacije SIO Pomurski tehnološki park 2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.


Povabilo k oddaji ponudb za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta I-CON

 

 

 

POVABILO

k oddaji ponudb za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta

I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park, d. o. o., Plese 9 A, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane organizacije, da na/s pomočjo priloženem predpisanem/predpripravljenem obrazcu podajo ponudbo za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE.

 

 1. Predmet povabila:

Predmet omenjenega povabila se nanaša na vse dejavnosti pod skupnim naslovom D.T3.3.2: Regionalna poročila o izmenjalnih delavnicah za MSP (prenos znanja k regijskim MSP prek facilitatorjev ter ozaveščanja z namenom pridobiti enostavnejši dostop do tovrstnih MSP, ki bodo izkazala zanimanje za sodelovanje v pilotnih aktivnostih) – izvajalca sta ‘CDP’ ter ‘TFMS’ facilitatorja z gostujočimi govorniki/poznavalci, (tujimi) strokovnjaki (tj. mentorji) ter zunanjimi izvajalci – do dosega limita razpoložljivih sredstev), in sicer konkretno sledeče:

 • 1. SKLOP:
 • sodelovanje pri oblikovanju zasnove in organizaciji celotnega dvodnevnega ‘trening’ dogodka z naslovom Tematska delavnica za izmenjavo/prenos znanja ter izkušenj in izvedba pilotnih aktivnosti (TFMS): Senzorična analiza s poudarkom na oblikovanju poskusne/testne skupine preizkuševalcev (izbori, metodologije, oprema, področja, pogoji, postopki, testiranja, verifikacije…) (Food design, labelling, quality and safety workshop with special attention to product development and sensory evaluation in practice: Adaptation of the neuroscience techniques into sensory science via new approaches and methods) v okviru dvodnevne ekskurzije na terenu (study tour), ki jo pripravlja projektni partner Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. (Campden BRI Hungary Ltd.), potekala pa bo 28. ter 29. marca 2019 v Budimpešti na Madžarskem;
 • koordinacija priprave končne verzije agende/programa (vključno s terminskim planom) srečanja, s poudarkom na teoretičnem (predstavitve dobrih/slabih praks, izhodišč, ozadij, študij…) ter praktičnem (dejanske vaje, ogled laboratorija…) delu, upoštevajoč pa tudi družabni (kratki ogled centra glavnega mesta, pogostitve, večerja s časom za mreženje…) ter zaključni (čas za debato o izzivih ter tema(tikah) za morebitno nadaljnjo kooperacijo) del;
 • koordinacija priprav ter posredovanj vabila, t. i. logistics info-pack-a (opcij prevoza, podrobnosti glede (načrta) poti, relevantnih lokacij ter okoliških parkirišč s parkirnimi prostori, priporočenih (tj. z optimalno ponudbo) hotelov…), seznama obstoječih referenc gostitelja ter gostov, predloga ciljnih skupin bodočih udeležencev in seznama oseb, zainteresiranih za udeležbo na pričujočem dogodku.

OPOMBA: Delovni naslov je bil Utilizing technology transfer for advanced, applicable, innovative, modern and sophisticated approaches in/to perception and sensory analysis in the 21st century – za poglobljeno razumevanje namena omenjenega srečanja.

 • 2. SKLOP:
 • pridobitev oz. priskrba vseh dogovorjenih relevantnih dokazil, dokumentov in preostalih materialov, povezanih s pričujočim dogodkom, in sicer anket o zadovoljstvu udeležencev, certifikatov/potrdil o udeležbi, delovnih ter učnih gradiv, fotografij, obeh list prisotnosti, pisnih/ustnih izjav udeležencev, oročila z evalvacijo oz. t. i. feedback-om oz. povratnimi informacijami (glede identificirane dodane vrednosti tega ter tovrstnih srečanj), promocijskih brošur (za predstavitev delovanja gostitelja ter gostov), razpoložljivih PowerPoint prosojnic, razpoložljivih primerov vaj, rezultatov opravljenih vaj ter analiz teh, zaključnega sporočila za javnost (za (spletno) objavo), zapisnika celotnega srečanja…
 • 3. SKLOP:
 • sodelovanje pri zagotavljanju potrebne strokovne tehnične ter vsebinske podpore ter pomoči v konzultantski obliki udeležencem, in sicer v nadaljevanju, tj. v obdobju od zaključka srečanja do konca trajanja projekta I-CON.

 

Naročnik bo izmed vseh ponudnikov izbral enega, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo (v nadaljevanju: izvajalec), sočasno pa bo tudi plačnik naročilnice, izdane v skladu z navedenim naročilom, in sicer upoštevajoč doseg limita sredstev, v ta namen razpoložljivih v sklopu navedenih aktivnosti v okviru projekta I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE.

Vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo omenjenih aktivnosti znaša skupno 2.100,00 EUR (brez DDV).

OPOMBA: V navedeni vrednosti so upoštevani vsi naročnikovi stroški, ki utegnejo nastati.

Rok za zaključek dogovorjenih storitev je 30. 4. 2019.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti, dokončne vrednosti dotičnega naročila, priskrbe oz. predaje vseh potrebnih materialov in terminski plan so predmet sprotnih dogovorov med naročnikom in izvajalcem. Slednje velja tudi za vse druge aktivnosti po dogovoru glede na potek preostalih aktivnosti.

 

 1. Izhodišča za pripravo vloge:

Iz ponudbe naj bodo razvidni predvsem naslednji podatki:

 • relevantni kontakti ponudnika;
 • predmet ponudbe (konkretno vsi prej definirani 3 [trije] sklopi);
 • končna cena ponudbe (vključuje oz. vsebuje naj vse predvidene stroške, povezane z izvedbo vseh dogovorjenih aktivnosti, in popuste ter rabate);
 • čas veljavnosti ponudbe (vsaj 30 koledarskih dni).

OPOMBA: Končna cena ponudbe naj ne preseže skupno 2.100,00 EUR (brez DDV).

 

 1. Časovni in finančni ter stroškovni okvir:

Naročnik se obveže, da bo vse potrebne aktivnosti, povezane z navedbami v prejšnjih točkah tega povabila, izvajal v skladu s predvidenim terminskim planom in drugimi aktivnostmi ter potrebami v okviru istega projekta, o čemer bo sproti obveščal izvajalca.

Rok za zaključek izvedbe omenjenih aktivnosti je 30. 4. 2019, njihova izvedba pa se lahko zaključi že prej, in sicer takoj po vsestranski izpolnitvi vseh medsebojno dogovorjenih obveznosti ter pravic, razen če to ne bo mogoče zaradi upoštevanja potreb pričujočega projekta.

Naročnik bo izvajalcu naročilnico izdal v skladu s tem povabilom in v njem navedenem naročilu oz. podrobnostmi slednjega.

Ponudba ne sme vključevati nobenih dodatnih stroškov, ki bi ponudniku v vlogi izvajalca kasneje utegnili nastati zaradi izvedbe dogovorjenih aktivnosti.

Naročnik z izvedbo dogovorjenih aktivnosti ne sme imeti nobenih dodatnih stroškov, če ti niso posebej dogovorjeni ter naročeni, poleg tega ne odgovarja za dejanja s strani izvajalca.

 

 1. Pogoji naročila:

Pogodbo za izvedbo storitev bo naročnik sklenil z enim izmed vseh ponudnikov, katerih ponudbe bo prejel v obdobju od 7. 1. 2019 (začetek zbiranja ponudb) do 14. 1. 2019 (konec zbiranja ponudb), in sicer upoštevajoč vodilo izbora oddane ekonomsko najugodnejše ponudbe.

OPOMBA: Vsak ponudnik lahko odda več ponudb, vendar bo upoštevana zgolj zadnja izmed vseh tako prejetih, neglede na morebitno spremembo končne cene in/ali morebitne druge/preostale spremembe (z vidika predhodno prejetih ponudb posameznega ponudnika), navedene v njej.

Naročnik bo sočasno tudi plačnik naročilnice, izdane v skladu z navedenim naročilom, in sicer upoštevajoč doseg limita sredstev, v ta namen razpoložljivih v sklopu navedenih aktivnosti v okviru projekta I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE, skrbel pa bo še za celotni postopek, povezan z omenjenimi aktivnostmi, ter nemoteni zaključek slednjega in opravljal svetovalno funkcijo ter poskrbel za vsa relevantna dokazila, povezana z izvedbo dogovorjenih aktivnosti.

 

 1. Merila za izbor:

Naročnik bo izvajalca izbral na prej definirani način.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb z določenim ponudnikom ne bo poslovno sodeloval ali da ne bo izbral nobenega ponudnika.

 

 1. Način predložitve in rok za predložitev vloge:

Ponudniki naj svoje ponudbe predložijo v pisni obliki, in sicer na/s pomočjo priloženem predpisanem/predpripravljenem obrazcu, osebno, priporočeno po klasični pošti na naslov naročnika ali na elektronski naslov (borut@p-tech.si) predstavnika naročnika v obdobju od 7. 1. 2019 do 14. 1. 2019 (najkasnejši datum prispetja ponudnikove ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za vse dodatne informacije, povezane s tem povabilom, je Borut Zrim (borut@p-tech.si).

Ponudba_obrazec I-CON

Murska Sobota, 7. 1. 2019

THE FUTURE OF MANUFACTURING

Vabljeni 28. maja 2019 v Hotel Habakuk v Maribor na mednarodno konferenco z naslovom “The Future of Manufacturing”, ki bo osvetlila pomen digitalnih inovacijskih vozlišč (DIH) za digitalno transformacijo v industriji.  

Mednarodna delavnica pritegnila okrog 40 proizvajalcev živil in dizajnerjev – Moravske Toplice 6. 12. 2018

V Pomurskem tehnološkem parku smo skozi projektno delo spoznali skupino strokovnjakov za design, ki prihaja iz Italije in se ukvarja s senzoriko embalaže. Gre za ekipo sestavljeno iz različnih znanstvenih področij, ki se dopolnjujejo  pri razvoju izdelka katerega del je tudi t.i. senzorična analiza embalaže.  Embalaža namreč komunicira vsebino v embalaži na podlagi čutil. Poenostavljeno rečeno, gre za to kaj embalaža vzbudi pri tistem, ki jo vzame v roko, pogleda, … ali je občutek topel, prijeten, diši, asociira na vsebino v embalaži … in ali v končni fazi  spodbuja nakup ali slednjega zavrača.

V želji, da bi senzoriko embalaže in njen pomen približali slovenskim proizvajalcem živilskih izdelkov, dizajnerjem in vsem ostalim zainteresiranim, smo izvedli 6. decembra 2018 mednarodno izkustveno delavnico o HRANI, EMBALAŽI, SENZORIČNI ANALIZI in DOBREMU DIZAJNU v kongresni dvorani hotela Livada Prestige v Moravskih Toplicah

Strokovnjaki Lorenzo Secco in Giorgio Gaino (oba profesorja industrijskega oblikovanja iz univerze IUAV di Venezia) ter Tiziano Casanova (iz evropskega inštituta EUROISA, Treviso) so približno 40 udeležencem  teoretično in praktično pokazali, kaj je senzorika embalaže. Na konkretnih praktičnih primerih so pokazali pomen testiranja senzorike za uspešni marketing in dobro umestitev izdelka na trg. Udeleženci so med drugim tudi sami preizkusili v vlogi izvajalcev senzorične analize na vzorčnem primeru  štirih vrst embalaže za  mlečni izdelek.

Ob bok  zanimivim prispevkom italijanskih strokovnjakov za oblikovanje, sta Grega Konkolič iz Pomurskega tehnološkega parka in Eva Špendal iz GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij predstavila Crowd design platformo in praktične primere za množično dizajniranje celostne grafične podobe kot tudi samih živilskih izdelkov, ki lahko dejansko pripomore k dobrim zasnovam razvoja izdelkov.

Delavnica je bila za udeležence odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov, podpori udeležencem pri povezovanju s priznanimi italijanskimi strokovnjaki in seznanitvi z aktivnostmi Pomurskega tehnološkega parka, kot regionalne podporne inštitucije, ki lahko podjetjem pomaga pri reševanju njihovih konkretnih izzivov. Udeleženci so pritrdili organizatorju, da je treba organizirati več podobnih dogodkov in v anketi konkretno izrazili, katere teme si želijo v bodoče.

Vabimo vas na izkustveno delavnico Hrana, embalaža, senzorična analiza in dober dizajn

 

PRIJAVA NA DOGODEK

Delavnica je brezplačna. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s spletno prijavo. Prijavite se TUKAJ.

LOKACIJA

Delavnica bo potekala v hotelu Livada Prestige; Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice.

PROGRAM DOGODKA ZA PRENOS

 

Kratka informacija o senzoriki embalaže:

 

 

KAKO MERITI USPEŠNOST ZAPOSLENIH IN KAKO JIH NAGRAJEVATI? – brezplačni tematski dogodek; 4. 12. 2018

VABILO

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«       

KAKO MERITI USPEŠNOST ZAPOSLENIH IN KAKO JIH NAGRAJEVATI?

 

KDAJ: torek, 04.12.2018

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota

(sejna soba, 1. nadstropje)

 

Program:

09.00 – 09.05                    Uvodni pozdrav organizatorja

09.05 – 10.30                     SKLOP 1: Kako meriti uspešnost zaposlenih in vzpostaviti primeren sistem nagrajevanja

 • Temelji upravljanja uspešnosti zaposlenih
 • Model merjenja uspešnosti zaposlenih za izbrana delovna mesta
 • Primeri dobrih praks sistema nagrajevanja za določena delovna mesta

Izvajalec: dr. Zlatko Nedelko, dr. Živana Veingerl Čič, EPF Maribor

10.30 – 10.40                    Odmor za kavo

10.40 – 12.00                    SKLOP 2: Viri financiranja za vpeljavo rešitev Industrije 4.0

 • Industrija 4.0., globalni trendi in program podpore Pomurskega tehnološkega parka za MSP
 • Sistem financiranja MSP v okviru EU projektov:
  • Demonstracijski projekti v okviru »Med-regionalne vavčerske sheme SFH (Interreg Danube)
  • Poziv v okviru projekta IOT4Industry (Horizon 2020)
  • Poziv v okviru projekta L4MS – Smart Logistics for manufacturing (Horizon 2020)
  • Poziv za sodelovanje v okviru projekta Digital Innovation Hub for Agile Production – ROBOTICS (Horizon 2020)

Izvajalec: mag. Marko Močnik, direktor Pomurskega tehnološkega parka

12.00 – 12.30                    Mreženje

 

Zainteresiranim udeležencem bodo izvajalci po uradnem delu dogodka na razpolago še za individualno obravnavo.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: marjetka@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do ponedeljka, 03.12.2018.

                                                                                          Pomurski tehnološki park, d.o.o.

VABILO