fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v Pomurskem tehnološkem parku

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota objavlja javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Predmet sofinanciranja je najemnina proizvodnih prostorov, ki so navedeni v spodnji tabeli:

oznaka prostora in površina tržna cena
neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 50%
1. leto neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 25%
2. leto neto/mesec
v EUR
tržna cena
3. do 5. leto neto/mesec
v EUR
  P4 (80 m2) 349,00 174,50 261,75 349,00
P5 (113 m2) 489,00 244,50 366,75 489,00
P6 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00
P7 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00

Posamezne prostore je mogoče združiti v večjo enoto (več prostorov skupaj).

V ceno je vključeno:

 • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
 • Parkirni prostor.
 • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
 • Oprema v proizvodnem prostoru (skladiščni regal, delovna miza).
 • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
 • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
 • Garderoba za proizvodno osebje.
 • Poštni nabiralnik.
 • Souporaba kuhinje.
 • Informiranje, obveščanje, mentoriranje, ekspertno svetovanje osebja tehnološkega parka.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo.

Pogoji za pridobitev subvencionirane najemnine prostora:

Vlogo lahko oddajo:

 • potencialni podjetniki, ki bodo v roku 1 meseca od oddaje vloge registriralo novo podjetje, katerega dejavnost bo izkazovala potencial v regiji in širše
 • inovativna start:up podjetja (ne glede na pravno obliko), ki so mlajša od 3 let od objave tega poziva

Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje 5 let.

Oddaja vloge:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za subvencionirano najemnino prostorov, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe oddati najkasneje do 31.07.2019 po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev za subvencioniranje proizvodnih prostorov.

Vloga za sofinanciranje najemnine

Ogled prostorov in dodatne informacije

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 17.06.2019                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka v okviru operacije P-TECH SIO-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

(SO)OBLIKUJTE PRIHODNOST ROBOTIKE!

Ali je robotika vaša strast? Ali razmišljate o projektu na področju robotike? Ste strokovnjak v sektorju, ki je zainteresiran za širjenje znanja po vsem svetu?

Če vas opisuje katero od zgornjih vprašanj, imamo priložnost za vas!

Sodelujemo z nekaterimi najbolj priznanimi strokovnjaki za robotiko, ki razvijajo model, ki predstavlja potrebe evropskih srednje velikih podjetij in malih in srednjih podjetij pri njihovem uvajanju robotskih tehnologij. Za potrditev ustreznosti tega modela potrebujemo vaše pomoč, vaše odgovore.

Vzpon robotike spreminja svet. Ta model bi lahko postal največja študija robotike MSP na evropski celini. Želite sodelovati pri preoblikovanju sveta?

 

KAJ JE DIH²? 

 

DIH² je mreža 26 DIH-ov, s ciljem razširitve na več kot 170 DIH. Edini cilj omrežja je spodbuditi postopne (50% zmanjšanje stroškov naprednih rešitev za robotiko, podvojiti rast trga robotike) in revolucionarne inovacije (doseganje najvišje produktivnosti in optimalne odzivnosti) v več kot 300.000 malih in srednje velikih podjetjih.

DIH² bo podprl MSP-je pri njihovih izzivih glede uvajanja agilne proizvodnje (50-odstotno povečanje produktivnosti) in sprostil njihove potenciale za digitalizacijo z omogočanjem stroškovno učinkovitejših robotskih rešitev tudi pri manjših velikostih serij.

 

 

THE FUTURE OF MANUFACTURING

28. maja 2019 je v hotelu Habakuk v Maribor potekala mednarodna konferenca z naslovom “The Future of Manufacturing”, ki je osvetlila pomen digitalnih inovacijskih vozlišč (DIH) za digitalno transformacijo v industriji.  

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA CARE4TECH

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

CARE4TECH – Cross-sectoral Alliances for Smart Living – Izvedba dogodka Smart Living Innovation Fora ter priprava video materialov za potrebe projekta

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba dveh aktivnosti in namreč:

 • Dosežek D.T3.2.4 – Smart Living Innovation Fora / Future Search Events

V okviru dosežka se izvede organizacija festivala znanstvene ustvarjalnosti v centru mesta Murska Sobota, ki predstavlja zadnji zaključni dogodek aktivnosti v sklopu slovenskega LiLaba – Living and Innovationa laba. Dogodek ima med drugim tudi promocijski značaj, saj se bo promoviralo projekt in LiLab Slovenija med deležniki (končnimi uporabniki) projekta. Organizacija dogodka naj pri tem vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje z izvajalci in šolami za organiziran obisk mladih
 • Pokrivanje stroškov izvajalcev
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila
 • Usklajevanje programa z izvajalci
 • Najem prostora, šotora, odra, ozvočenja in ostale potrebne opreme
 • Pogostitev na dogodku
 • Priprava sporočila za medije
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

Prav tako pa naj se v okviru dosežka izvede organizacija delavnice z deležniki, ki so vključeni v LiLab ter Think-Tank projekta. V okviru dogodka se bo predstavilo dogajanje v sklopu projekta ter predstavilo dobre prakse ter rezultate iz posameznih dogodkov, ki so bili izvedeni v delovnem sklopu T3. Hkrati bo dogodek predstavljal možnost za pripravo potencialnih novih aplikacij skupaj z ostalimi deležniki vključenimi v Think-Tank. Organizacija dogodka naj vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje s potencialnimi udeleženci
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila za dogodek
 • Pošiljanje vabila udeležencem
 • Najem dvorane in opreme
 • Pogostitev na delavnici
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

 

 • Dosežek C.3 – digital activities / Video stories

V okviru dosežka se bo pripravilo 4 video materiale, ki bodo uporabljeni za končno promocijo dogajanja v okviru izbranih tematskih področij partnerja, ter na splošno dogajanja v okviru LiLaba v Sloveniji. Pripraviti je potrebno 4 sledeča video gradiva:

 • 2 x intervju z izbranim podjetnikom, inovatorjem, oblikovalcem politik ali raziskovalcem na tematiko dogajanja okrog izbranega tematskega področja projekta
 • 2 x video vsebina primerna kot učni material, da se naloži na učno platformo projekta

Izvedba video materialov naj vključuje:

 • Pripravo ideje in scenarija
 • Izbira primernega govorca / govornice v sodelovanju z naročnikom
 • Kontakt in dogovor z govorcem / govornico glede izvedbe videa
 • Snemanje celotnega videa in priprava scene
 • Končno urejanje video posnetka ter post produkcija
 • Pripravo končne datoteke primerne za nalaganje na youtube oziroma učno platformo projekta

Podrobnejša specifikacija vsebine in terminski plan za oba sklopa se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Priporočamo oddajo ponudbe na pripravljanjem obrazcu, ki je priloga tega povabila. Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 18.000,00 EUR brez DDV. In sicer vrednost po sklopih ne sme presegati naslednje vrednosti:

 • Sklop 1: 12.000,00 EUR brez DDV
 • Sklop 2: 6.000,00 EUR brez DDV

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer najkasneje do:

 • Sklop 1 do 31.10.2019
 • Sklop 2 do 30.6.2019

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih posameznega sklopa.

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) najkasneje do 28.5.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Murska Sobota, 21.05.2019

 

CARE4TECH Ponudba_Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povabilo k oddaji ponudb v okviru projekta Smart Factory HUB

 

 

 

 

POVABILO

K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI 6.3.

(Impact Assessment and policy appraisal)

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART FACTORY HUB in sicer:
 • Delovni sklop WP6: Pilot-instrument & model, Aktivnost A6.3: Impact assessment and policy appraisal

Aktivnosti morajo obsegati pripravo dokumenta z naslednjimi pogoji:

Naslov: Strateško poročilo o projektu in smernice za nadaljnji razvoj

Osnovni namen je na osnovi izvedenega dela partnerjev in analize pripravljenih vsebinskih poročil projekta, pripraviti strateški dokument, ki bo služil za pripravo končnih poročil projekta:

 • Transnacionalno poročilo o rezultatih projekta
 • Zaveza za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projektnega partnerstva

Vsebinski pogoji:

Izvajalec se v sklopu naročila zavezuje izvesti naslednje aktivnosti:

 • Analiza vseh vsebinskih dokumentov ki so bili pripravljeni v sklopu projekta
 • Priprava poročila o rezultatih projekta
 • Priprava strateškega okvirja za nadaljevanje aktivnosti (v sklopu Digitalnih inovacijskih stičišč oz. Digital Inovation Hubs)
 • Razvoj okvirja za nadaljevanje aktivnosti projektnega partnerstva v smislu priprave zaveze za nadaljevanje aktivnosti

Izvajalec mora pripraviti vsebinski dokument z naslednjimi sklopi:

 • SFH project achievements
 • SFH strategic sustainability model
 • Commitment to follow up actions

Administrativni pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku.

Časovni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti (za vsak posamezni sklop posebej), ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom vseh treh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno vseh sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (zadravec@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 20.05.2019 do 13h.

 

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec, tel. 02 530 82 00, tomaz.zadravec@p-tech.si

Priloga: Ponudba_obrazec

Murska Sobota, 14.05.2019

Uspešno smo izpeljali konferenco Pametna proizvodnja na dlani

Pomurski tehnološki park je kot vodilni partner v SI-AT projektu Smart Production organiziral skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije 16. aprila 2019 v Hotelu City Maribor**** konferenco z naslovom “P@metna proizvodnja na dlani!”. Več kot 60 udeležencev konference je prisluhnilo zanimivim prispevkom, v okviru katerih so bili predstavljeni nekateri možni pristopi, orodja in tehnike za spopadanje z izzivi pametne proizvodnje. Prav tako je beseda tekla tudi o aktualnih finančnih spodbudah in možnostih sodelovanja na območju Slovenije in Avstrije. Partnerske organizacije so za udeležence pripravile tudi na predstavitvene stojnice.

 

 

Posnetek celotne konference je dostopen tudi na YouTube kanalu Pomurskega tehnološkega parka, in sicer na tej POVEZAVI.

Za ogled posameznega prispevka, kliknite na podrobnejši opis pod videom, kjer je naveden program in povezave do posameznih prispevkov.

Program 

1:22 Pozdravni nagovor / Tadej Novak  (Program sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija)

7:00 Glavni dosežki projekta Smart Production / Tomaž Bokan (Pomurski Tehnološki Park)

25:02 Ocenjevanje digitalne zrelosti in izkušnje z MSPji / Dr. Roland Willmann (Fachhochschule Kärnten)

55:52 Vpeljava sistema ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti – primer Tehnior / dr. Simona Šarotar Žižek (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) Jerneja Bavdaž (Tehnior)

1:24:57 Digitalna orodja za merjenje učinkovitosti in vrednotenje storitev / Wilfried Wolf in Stefanie Hatzl, PhD, (Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft, Graz)

1:52:26 Vitka proizvodnja in certificiranje sistemov vodenja kakovosti v majhnih in srednje velikih podjetjih – praktične izkušnje in dobre prakse / Tatjana Čoko in Janez Lemič (Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ)

2:23:28 Remote video assist solution / dr. Christian Kittl (Evolaris)

2:37:25 Aktualne spodbude in možnosti financiranja za podjetja v Republiki Sloveniji / Viljenka Godina (Slovenski podjetniški sklad)

3:08:11 Možnosti sodelovanja in sofinanciranja na področju Slovenija-Avstrija /  Wilfried Wolf, CAMPUS O2 (Walter Schrittwieser, MIND CONSULT & RESEARCH GmbH, Graz)

3:19:19 Možnosti sodelovanja in spodbud, ki jih ponuja Pomurski Tehnološki Park / Marjetka Jakob (Marko Močnik, Pomurski Tehnološki Park)

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«, ki zajema:

 • Udeležba in sodelovanje na »Train the Trainer« dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 na Dunaju in Bratislavi.
 • Sodelovanje pri oblikovanju koncepta in priprava programa dogodka s poudarkom na glavnih podjetniških in vodstvenih veščinah ter primeri prestrukturiranja.
 • Organizacija in izvedba tematskega dogodka »Innovative Business Repair Learning Camp« s tematiko podpore in zagotavljanja druge priložnosti poštenim podjetnikom v težavah za ponoven vstop na trg.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo v angleškem jeziku posredovati naročniku najkasneje do 30. 4. 2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije v angleškem jeziku.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse tri naslednje pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje z organizacijo dogodkov.
 • Ponudnik ima izkušnje z izvajanjem mentorstva podjetnikom.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Merila za izbor

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 2. 4. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 20, tomaz.laposa@p-tech.si

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0 – Izjava pogoji

Murska Sobota, 26. 3. 2019

Zakaj ne smete zamuditi konference “P@metna proizvodnja na dlani”?

VEČ INFORMACIJ O KONFERENCI NAJDETE TUKAJ.

Tehnološki park Ljubljana vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco in otvoritev VR/AR laboratorija – 21. 3. 2019

Tehnološki park Ljubljana skupaj s partnerji vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco LOOK AROUND 360 in otvoritev VR/AR laboratorija, ki bo potekala, 21. marca 2019, od 10. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana.

Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja virtualne in obogatene resničnosti v Slovenij.

Konferenca bo:

 • osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih odprtega inoviranja ter uporabe VR/AR tehnologij v Sloveniji in svetu,
 • predstavila projekte, stanje in povezala deležnike slovenskega VR/AR ekosistema,
 • predstavila odmevnejše izobraževalne in tehnološke VR/AR projekte v Sloveniji,
 • pokazala primere dobrih praks odprtega inoviranja, digitalne transformacije in prenosa VR/AR idej v podjetništvo in industrijo,
 • prikazala možnosti sodelovanja ter vzpostavitev sistema lokalnih inovacijskih centrov (living and innovation HUBov), med Slovenijo in državami v regiji Mediterana,
 • predstavila možnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja ter start-upe, ki delujejo na področju VR/AR oz. digitalne transformacije.

Vrhunec konference predstavlja otvoritev VR/AR laboratorija, v katerem boste v celodnevnem dogajanju lahko skupaj z strokovnjaki, študenti in start-upi lahko seznanili z najnovejšimi tehnologijami, ter poskrbeli za testiranje in razvoj idej s področja virtualne in obogatene resničnosti.

Celoten program je na voljo na SPLETNI POVEZAVI.