fbpx

ALI SKRBITE ZA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH PRI DELU?

KDAJ: petek, 15.03.2019 ob 7.30

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota

(sejna soba, 1. nadstropje)

VABILO

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«       

 ALI SKRBITE ZA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH PRI DELU?

 Vsak zaposleni mora biti usposobljen za varno in zdravo opravljanje dela ter iz požarnega varstva. Usposabljanje zaposlenih je potrebno izvesti pred začetkom opravljanja dela, ob zamenjavi delovnega mesta, pred uvedbo novih tehnologij, ali delovne opreme in ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko pomeni spremembo tveganj in drugih okoliščin zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

V sklopu programa usposabljanja bodo obravnavane naslednje točke:

 • Varnost in zdravje v sistemu vodenja
 • Mehanske nevarnosti in škodljivosti
 • Elektrika/sevanje
 • Nevarne in škodljive snovi
 • Biogene nevarnosti
 • Toplotne razmere in prezračevanje
 • Požar in eksplozije
 • Temperature dotika in opekline
 • Vibracije
 • Razsvetljava
 • Povečan/zmanjšan tlak
 • Fizične obremenitve
 • Psihične in senzorne obremenitve
 • Vzdrževanje in higienske razmere
 • Organizacija prve pomoči
 • Sodelovanje zaposlenih
 • Hrup in ultra zvok
 • Delo z računalnikom in ergonomija
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Nasilje tretjih oseb
 • Psihosocialna tveganja na delovnem mestu
 • Alkohol in ostale psihoaktivne substance

Čas trajanja: 4 šolske ure – po teoretičnem delu sledi praktični preizkus znanja.

Izvajalec: Pet-n, podjetje za varstvo pri delu, požarno varnost in posredništvo dipl. Ing. Jože Novak, s.p.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: marjetka@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do srede, 14.03.2019.

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – PROJEKTNI VODJA 1

Kandidat mora izpolnjevati:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 10 let na področju vodenja in izvajanja EU projektov in vodenja podjetja
 • znanje dveh tujih jezikov (od tega aktivno znanje angleškega jezika – pisno in govorno)
 • usposobljenost za samostojno delo z računalnikom
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih kandidat izkazuje v priloženem programu dela in vizije razvoja družbe.

Nudimo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas
 • 40 urni delavnik
 • dobre pogoje dela in urejeno delovno okolje.

Prijavite se lahko do vključno petka, 8.3.2019, preko:

 • elektronske pošte: info@p-tech.si
 • pošte, na naslov: Pomurski Tehnološki Park, Plese 9 A, 9000 Murska Sobota.

Prijava mora vsebovati:

 • potrdilo o stopnji izobrazbe
 • življenjepis s poudarkom na delovnih izkušnjah.

Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 19. 2. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2).

Novosti, ki veljajo za davčno leto 2018

S 1.1.2018 so bile določbe ZDoh-2, ki veljajo za normirance spremenjene. Osnovni namen sprememb je bil zajezitev agresivnega izkoriščanja ugodnejše davčne obravnave, ki velja za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

Tri ključne spremembe, ki veljajo z davčnim letom 2018

 • Nov pogoj za obvezni izstop iz sistema – zavezanec obvezno izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov.
 • Višina normiranih odhodkov omejena tudi z absolutnim zneskom – višina davčno priznanih normiranih odhodkov sicer ostaja v višini 80% realiziranih prihodkov, vendar znesek ne sme preseči 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.
 • Prihodki povezanih oseb se seštevajo– zavezanci, ki FURS-u ne bodo uspeli pojasniti, da določeno poslovno strukturo uporabljajo zaradi tehtnih poslovnih razlogov, bodo morali izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

 

Davčni obračun 2018

Z davčnim letom 2018 je ukinjena uporaba posebnega programa (Silvester Fineus) za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci davčni obračun pripravijo z direktnim vnosom postavk v obrazec DDD-DDD, ki je dostopen preko eDavkov.

Viri:

 

 

Več informacij najdete na strani: https://bit.ly/2Vxbn3L

 

Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 22. 2. 2019, Stran: 318

Namen in cilj poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov.

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Vrednost poziva: Višina sredstev javnega poziva znaša 1.000.000,00 EUR.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 22. 2. 2019, Stran: 315

Namen in cilj poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Vrednost poziva: Višina sredstev javnega poziva znaša 1.000.000,00 EUR.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

NE ZAMUDITE-ZADNJI DAN ZA PRIJAVO V PODJETNIŠKO ŠOLO 2019

Danes, 25.2.2019, je zadnji dan za prijavo v BREZPLAČNO podjetniško šolo 2019.

Vljudno vabljeni!

Prijavnica_Podjetniška šola

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri konstruiranju orodja za razkalupljanje izdelkov iz orodja za serijsko proizvodnjo in sicer:

 • konstrukcija stojala za kalup
 • konstrukcija dvižnega mehanizma
 • statična preverba uporabljenih materialov
 • statični izračuni nosilne konstrukcije

 

Svetovanec: Pleione, raziskave in razvoj, Aleksander Nemec, s.p.

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 4.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31.03.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 01.03.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 22.02.2019

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Namen: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:

 • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog:

01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

 

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

https://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/2018/P7R/P7R-2018—JAVNI-RAZPIS.pdf

 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

 

Namen vavčerja: zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Kdo se lahko prijavi: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Koriščenje sredstev: 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev: v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije:

 • je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,
 • je 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

Vavčer za certifikate kakovosti

 

Namen vavčerja: dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Kdo se lahko prijavi: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Koriščenje sredstev : 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76