fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                              

 

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi

vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri definiranju proizvodne tehnologije

prototipnega vozila, na naslednjih področjih:

 • pregled konstrukcijske dokumentacije
 • analiza modularnosti sestave sten in drugih sklopov
 • definiranje toleranc na pušah za pritrditev na šasijo
 • pregled in optimizacija korekcijskih faktorjev za krivljenje cevi z mersko kontrolo
 • oblikovanje varilnih utorov in posnetij
 • priprava in testiranje varilne tehnologije TIG in MIG
 • pregled ustreznosti vpenjanja pri ravnanju tolerančno zahtevnih segmentov – glede na predvidene

deformacije

 • predlogi sprememb pri tehnologiji obdelave nosilnih elementov za dvig vozila
 • izbor vrstnega reda in testiranje zrnatosti brusnih materialov za doseganje kvalitete površine kot

predpriprava za prašno barvanje

 • merska in vizualna kontrola

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec

pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 8.000,00 EUR brez DDV. Vsi

popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme

imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo

izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije

(dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na

podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno

oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 07.06.2019 do 14.00 ure (datum in ura prispetja

ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 31.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

 

Priloga:

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                                                                                                                             

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri Spremljanju stanja naročil z vzpostavitvijo aplikacije za obveščanje strank o stanju naročil, ki bo obsegalo naslednja področja:

 • evidentiranje kontaktov naročnika,
 • vnos in urejanje naročil,
 •             vnos in urejanje sklopov naročila,
 • evidentiranje rokov za izvedbo naročil,
 • evidentiranje rokov za sklope naročil,
 • avtomatsko obveščanje naročnika po e-pošti o spremembah naročila,
 • dostop naročnika v aplikacijo za prikaz statusa naročila in vseh njegovih sklopov,
 •             povezava aplikacije z intranet aplikacijo za samodejno prepoznavanje opravljenega dela na določenih sklopih.

 

Svetovanec: VIRS, d.o.o., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 7.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 31.05.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 23.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

 

                                                                                                                                                               

SPOROČILO ZA JAVNOST-AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU

                                

 

 

Mladi talenti treh murskosoboških šol – Ekonomske šole, Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) ter Gimnazije  uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov!

V torek, 14.05.2019 se je v paviljonu EXPANO odvil že 8. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem je pet ekip dijakov predstavilo predloge rešitev za pet izzivov, katere so podali Vinogradništvo Vida iz Čentibe, Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec, Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali iz Murske Sobote, Pleione, Aleksander Nemec, s.p. iz Černelavec in eno podjetje v ustanavljanju. 

Z izvedbo programa AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU na vseh omenjenih šolah smo aktivno pričeli v januarju in februarju letos, ko so vsa podjetja podala tudi svoje izzive in problematike s katerimi se srečujejo pri svojem delu in bi bile zanimive za reševanje s strani dijakov. Letos smo nabor izzivov dopolnili in v izvedbo vključili tudi vsebine povezane z oblikovanjem. Dijaki SPTŠ in dve dijakinji Gimnazije Murska Sobota so tekom aktivnosti imeli priložnost seznaniti se s celovitim procesom oblikovanja, koraki, ki jih je potrebno upoštevati, da bo nastala kreacija, ki bo hkrati izpolnjevala vsa zakonska določila in bo privlačna tudi za kupčevo oko.

PODJETNIŠKI IZZIVI

Mešana družinska kmetija Vida iz Čentibe goji na 1,5 ha površin vinsko trto, katere pridelek predelajo v vino in ga neposredno prodajajo ustekleničenega kupcem. Na kmetiji se zavedajo, da je poleg kvalitetnega vina, pomemben tudi izgled steklenice in etikete, ki jo spremlja. Slednjo so na kmetiji oblikovali že pred leti, ker pa se trendi spreminjajo, je prenova obstoječe etike bila več kot potrebna. Izziva sta se lotili dijakinji Gimnazije M. Sobota ob podpori mentorice, študentke medijske produkcije. Izdelali sta etiketo in ugotovili, da je za prodajo pomembna tudi zgodba.

Kmečka sirarna Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec je na trgu prisotna več kot desetletje, odlikujejo jo izvrstni jogurti in mlečni deserti ter siri, ki ne vsebujejo aditivov. Izdelki so prisotni na policah skoraj vseh trgovskih verig v Sloveniji. Izziv, ki ga je podala vodja sirarne se nanaša na prenovo grafične podobe Tinkinih jogurtov, namreč slednje etikete ne sledijo  trendom v mlečno predelovalni industriji. Izziva sta se lotili dijakinji SPTŠ, ki sta poleg želene prenove predlagali še posodobitev celotne grafične podobe podjetja; logotipa, brošure in vizitk, ki poudarjajo Goričko naravo in ugotovili, da materiali morajo vsebovati pristne fotografije podjetja in okolice.

Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali je inštitucija, ki v regiji orje ledino na tem področju. Ekipa dijakov Ekonomske šole se je lotila poglobljene raziskave ciljnih kupcev (intervjuvali so vrtce, OŠ, terapevtske ustanove in domove starejših v regiji) omenjenih storitev in na podlagi povratnih informacij podala inštitutu vsebine, ki bi bile primerne za posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove ter načine promocije, da bi aktivnosti inštituta postale prepoznavne. V ta namen so dijaki izdelali tudi letak.

Pleione, Aleksander Nemec, s.p. je pred kratkim dokončal dizajnersko zelo privlačno in ergonomsko oblikovano plovilo na električni pogon – LITORE one, primerno za plovbo na jezerih v priobalnem pasu morja. Izziv, ki je bil podan s strani podjetnika ekipi dijakov Ekonomske šole se nanaša na izdelavo modela izposoje tega plovila na Soboškem jezeru. Dijaki so raziskali značilnosti izposoje vodnih plovil v celinskih vodah, poiskali so primere dobrih praks doma in v tujini in predlagali akcijski načrt trženja plovila upoštevaje stroške, vpliv vremena, dodatne aktivnosti na lokaciji jezera, možnost izkoriščanja plovila v promocijske namene. Pripravljen je bil celovit model izposoje z izračunano točko preloma.

K sodelovanju je bilo povabljeno podjetje v fazi ustanavljanja, katerega dejavnost bo proizvodnja in prodaja naravnih prehranskih dopolnil. Izziv, pa je bil vezan na tržno najbolj zanimiv produkt, to je koktaijl iz rakitovca, goji jagod in brusnic, ki na trgu še ne obstaja. Dijaka SPTŠ, smeri Oblikovalec sta se lotila izdelave grafične podobe etikete za omenjeni napitek.

Predloge rešitev so dijaki pripravljali ob podpori različnih metod: poslovno modeliranje, brainstorming, SWOT analiza, tekom srečanj so spoznavali stopnje vitkega podjetja ter dobili navodila, kako se lotiti načrta trženja. Poudariti velja, da so dijaki predlagali rešitve na podlagi preverjenih podatkov iz terena –  opravili so detajlne raziskave trga, izvedli spletne ankete in osebne intervjuje, raziskali pa so tudi zakonodajo dotičnega področja.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Slavič, predstavnik MO Murska Sobota, g. Novak, predstavnik SPOT točke in g. Konkolič, predstavnik Pomurskega tehnološkega parka. Zbrani so dijakom podajali usmeritve, ki jim lahko koristijo pri nadaljnjem izobraževanju in delu.

Ekipe dijakov so v predloge rešitev vložile veliko energije in časa, ne samo šolskega temveč tudi prostega, da so pripravile tako kvalitetne dizajne, koncept trženja storitev Inštituta Rehatopia in model izposoje plovila LITORE one. V veliko podporo pri sestavi projektnih nalog pa so dijakom Ekonomske šole bili tudi mentorji iz šole.

Vse ekipe dijakov v projektnih nalogah ugotavljajo, da je za uspešen prodor nekega izdelka ali storitve pomembna promocija, da je nujno potrebno izkoriščati kanale družbenih omrežij.

Dijaki so si prislužili nagrado in priznanje za sodelovanje v projektu s strani Pomurskega tehnološkega park d.o.o..

V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« zadovoljni. Podjetja, ki so podala izzive so dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko. Poudariti velja, da so se vse ekipe lotile preverbe raziskanih podatkov na trgu in si tako pridobili kvalitetne informacije, ki lahko sodelujočim podjetjem služijo pri nadaljnjem delu.

Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del podjetja  in si s tem pridobili priložnost za sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Vsem vključenim v program se zahvaljujemo za izvrstno sodelovanje!

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

                                                 

VABILO NA 2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Gospodarska zbornica Slovenije,
Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS vljudno vabimo na

2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

v sredo, 10. aprila 2019, od 10:00 do 15:30 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

V Sloveniji 50 največjih izvoznih podjetij ustvari 49 % celotnega izvoza.
EU predstavlja 77 % celotnega slovenskega izvoza.
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je 43.154 €.Zato smo za cilj letošnje konference oblikovali formulo:
»Več izvoznikov + več trgov + višja dodana vrednost =
50 milijard € izvoza in 60.000 € dodane vrednosti na zaposlenega do l. 2025«

Predstavili bomo kakšne so prednostne naloge in odgovornosti vseh ključnih deležnikov za razvoj konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu, kam in kako se lahko Slovenija umesti v svetovnem gospodarskem prostoru ter katere so naše primerjalne prednosti, ki naj nas usmerijo k dejavnostim z višjo dodano vrednostjo.

Kakšna je ponudba podpornega okolja podjetjem za doseganje teh ciljev, kako podjetja prepoznavajo ponujene priložnosti in kakšne so potrebe podjetij. To so vsebine, o katerih bomo skupaj izmenjali mnenja na 2. Nacionalni konferenci o internacionalizaciji.

Na dogodku, katerega gostitelja sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik GZS, Boštjan Gorjup, pričakujemo preko 300 predstavnikov slovenskih podjetij in deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije, predstavnikov tujih veleposlaništev v Sloveniji ter zainteresirano poslovno javnost.

Vljudno vabljeni k udeležbi!
Lep pozdrav,

Boštjan Gorjup
Predsednik
Gospodarska zbornica Slovenije
Zdravko Počivalšek
Minister
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vašo e-prijavo pričakujemo najkasneje do srede, 3. aprila 2019, oziroma do zasedbe mest.
PROGRAM PRIJAVA
Informacije: Mojca Osojnik, mojca.osojnik@gzs.si, 01 5898 101

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                                                                                                                                       

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju digitalne promocije podjetja in sicer:

 • spletna predstavitev podjetja – vzpostavitev spletne strani (tehnično in vsebinsko)
 • namestitev 360 ° sekcije spletne strani (videoposnetek, fotografije, CTA)
 • izvedba marketinške kampanje na spletni platformi Instagram (določitev oglaševalskih parametrov in analiza)

Svetovanec: HEAD LENS MEDIA, Dominik Pelc, s.p.

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 2.900 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 01.04.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 25.03.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

                             

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen in cilji: Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala:  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Javni razpis bo odprt do 15.10.2019 oz. do porabe sredstev.

Rok izdaje garancije: Garancije Sklada se bodo izdajale do vključno 1. 12. 2020.

Več informacija najdete na naslednji povezavihttps://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83

Priloga:  Letak P1 plus 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZDELAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA IN IZVEDBO DOGODKOV V SKLOPU INŠTRUMENTA 2

1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

2. Predmet povabila

Predmet povabila je izdelava in dobava promocijskega materiala ter izvedba predstavitvenih dogodkov v okviru naslednjih 3 sklopov:

 

SKLOP 1: promocijski material za potrebe animacijskih vsebin

Namen: Postavitev na različnih lokacijah (šolah, podpornih inštitucijah) z namenom pritegnitve mladih in mentorjev k sodelovanju.

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
Promocijska peskana folija z logotipom Oblikovanje promocijske folije, mere folije: 1700mm x 775 mm, medij: DGCP Glass Etch MBF – Polymeric Matt – 80μm / 5 let, tisk CMYK 4/0, 2 kom brez tiska, 1 kom s potiskom grafike 3
Promocijska stenska nalepka Oblikovanje in dobava promocijske stenske nalepke velikosti 4000mm x 1300 mm, medij: WW300 – polymeric Matt – 4 leta, tisk CMYK 4/0, konturni izrez 1
Promocijski plakat z okvirjem Klip Klap dimenzije B1 Oblikovanje 10 plakatov B1, okvir iz eloksiranega aluminija, ki se z vijaki pritrdi na steno, mere okvirja: 750 mm x 1050 mm x 20 mm, širina aluminijaste letvice: 25 mm, velikost plakata: 1000mm x 707 mm, tisk plakata CMYK 4/0 11
Promocijski plakat z okvirjem Klip Klap dimenzije B2 Oblikovanje 20 plakatov B2, okvir iz eloksiranega aluminija, ki se z vijaki pritrdi na steno, mere okvirja: 550 mm x 750 mm x 20 mm, širina aluminijaste letvice: 25 mm, velikost plakata: 500mm x 707 mm, tisk plakatov CMYK 4/0 13
Zaklopna mapa Ponatis zaklopne mape dimenzij 297 mm x 210 mm, papir: 300 g – premazni Matt, tisk: CMYK 4/4, Matt plastifikacija – 1/1, izsek z obstoječim orodjem 200
8 stranska Q-210 brošura Oblikovanje 8 stranske brošure dimenzij 210 mm x 210 mm, papir: 300 g – premazni Matt, tisk: CMYK 4/4, Matt plastifikacija – 1/1, izsek z obstoječim orodjem 500
Mobilno stojalo za plakate – Roll-Up Oblikovanje 3 plakatov in dobava zložljivega stojala Roll-up, tisk CMYK 4/0, medij: 250g/m2 – Roll-up PVC+Polyester, sestavljanje 3

 

SKLOP 2: Promocijski material za potrebe diseminacijskih vsebin

Namen: Motivacijsko diseminacijske aktivnosti za udeležence (mladi, mentorji iz šol in podjetij).

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
Papirnata vrečka z zvitim ročajem Oblikovanje vrečke in dobava vrečk z zvitim ročajem iz 100g natur (natron) papirja z zvitim papirnatim ročajem, dimenzi 26x12x34 cm, potisk na vrečko CMYK 1/0 200
Prenosna baterija (Power bank) Dobava plastične prenosne baterije 6000 mAh z vgrajenim brezžičnim polnilnikom, dimenzij 7,2 x 14,5 x 1,9 cm, potisk logotipa na baterijo CMYK 1/0 100
Brezžični polnilec Dobava prenosnega brezžičnega polnilca 2100 mAh, USB izhod, velikosti 9 x 9 0,7 cm, potisk logotipa na polnilec CMYK 1/0 100
Steklena flaška za vodo Dobava steklene flaške v etuiju iz neoprena s prostornino 500 ml, potisk logotipa na flaško CMYK 1/0 100
Promocijski dežnik Dobava dežnika s penastim ročajem, premera 105-120cm, 8-panelni poliester z avtomatskim odpiranje, svetlo zelene barve, potisk logotipa CMYK 1/0 100
Promocijska brisača Dobava brisače iz 100% bombaža, 450g/m2, zelene barve, z vezenjem enobarvnega logotipa 20×5 cm 100
USB ključek Dobava USB ključkov s kapaciteto 32Gb, svetlo zelene barve, potisk logotipa CMYK 1/0 100
Promocijska krpica iz mikrovlaken Dobava promocijske krpice iz mikrovlaken za čiščenje očal, pametnih telefonov, velikosti 130×180 mm, barvni sublimacijski potisk logotipa CMYK 4/0 na eni strani, druga stran bela 500
Beležka A5 Dobava A5 beležke s trdimi platnicami svetlo zelene barve, z brezčrtnimi ali črtnimi listi, 160 strani, z elastičnim označevalcem, dimenzij 13,2x21x14,4 cm, potisk logotipa CMYK 1/0 100

 

SKLOP 3: Promocijski material za potrebe organizacije dogodkov

Namen: Izvedba dogodkov

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
PVC ovitek Pokončni mehki PVC ovitek z dvojnim žepkom za kartice (primeren za dogodke, za ID kartico in program dogodka), dimenzij 90×131 mm, vstavljanje kartic iz strani, prozorne barve z nastavkom za pripenjanje 500
Ovratni trak Oblikovanje in dobava ovratnih trakov širine 20 mm, gladek (saten) z karabinčkom, potisk traku z logotipom 4/4 500
Blok Oblikovanje in dobava 20 listnega pisalnega bloka A4 formata, s podložnim kartonom 300 g, lepljeno v glavi in tiskom CMYK 4/0 500
Pisala Dobava gel pisal Pilot Frixon Ball-roler in integrirano Frixion radirko. 500
Potrdila o sodelovanju za sodelujoče Oblikovanje in tisk potrdil 30
Organizacija predstavitvenega dogodka Izdelava koncepta in priprava vabil
Pogostitev udeležencev cca 30
Priprava sporočila za medije
Tehnična obdelava nalog in predstavitev
Tehnična podpora pri izvedbi dogodka
Najem dvorane in opreme
Organizacija prevoza udeležencev
Priprava foto in video materiala – priprava video reportaže z glasbenim vložkom, priprava gradiva za objave v medijih
2

 

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.500 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti skladno s planom in material dostavi naročniku do 15.04.2019. Aktivnosti vezane na organizacijo predstavitvenih dogodkov pa se opravijo po dogovoru glede na termine izvedbe dogodkov v maj – junij 2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5.Plačilni pogoji 

Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo prilagojeno glede na pogoje poročanja Inštrumenta 2 v okviru potrjenega programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije za obdobje 2019.

6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo vseh sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe 

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 22.03.2019, s pripisom: Ponudba za »Inštrument 2«.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si

 

Murska Sobota, 14.03.2019

 

 • Priloga

3_Ponudba_obrazec

 

 

 

P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 MARIBOR.

Namen:

razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj:

javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020  je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Predmet:

razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Ciljne skupine:

mikro in mala podjetja  s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Rok za predložitev vlog je 19. 4. 2019.

 

 

Več informacij o razpisu P2 najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=82.

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019-Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

     1.Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

      2.Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri razvoju nadgradnje specialnih gasilskih vozil in sicer:

 • izvedba raziskave trga
 • priprava idejne zasnove ter oblikovanje 3D elementov
 • oblikovanje grafičnih elementov
 • vizualizacija – renderiranje 3D elementov.

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

         3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.900,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

        4. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

       5. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

        6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

        7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 22.03.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 11.03.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                                                                                                                                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 347

Namen razpisa:

 1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS.
 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS.
 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.
 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe.
 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 880.000,00 €.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: biserka.mocnik@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim razpisom je na spletni strani: www.czk.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med uradnimi urami.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.