fbpx

Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Podjetniški portal Moj spletni priročnik

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 11. 10. 2019, Stran: 2120

Namen poziva: Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v mala in srednje velika podjetja, po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                       

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na področju izgradnje sistema za podporo
poslovnim odločitvam in sicer:

 • izgradnja uporabniškega vmesnika (generiranje potrebnih informacij iz obstoječega
  računovodskega programa)
 •  vizualizacija podatkov v segmentih: prodaja, terjatve in obveznosti, bruto bilanca in izkaz
  uspeha,
 • samodejno obveščanje o pomembnih dogodkih poslovanja podjetja dostopnost iz različnih naprav

Svetovanec: PARADAJZ, d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 15.000 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 27.09.2019. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z
izvedbo aktivnosti ; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje
pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 05.09.2019 do 12. ure (datum
prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 30.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pomurski tehnološki park d.o.o,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         mag. Marko Močnik, direktor

3_Vzorec_PONUDBA

                       

Javni razpis za SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Objavljeno: Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa:  finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti.

Razpisana sredstva: najmanj 750.000 EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 10

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 •  so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah
 •  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 •  prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 •  vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 •  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora: 

Po podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu:

 •  izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom
 •  start up mentoriranje
 •  povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore
 •  povezovanje z investitorji doma in v tujini
 •  podpora pri internacionalizaciji
 •  mreženje na mednarodnih dogodkih

Predselekcijski postopek: 

Pred oddajo vloge:

 • srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami
 •  pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
 •  svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili
 •  pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
 •  pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije
 •  priprava podjetnika na predstavitev
 •  predstavitev na Demo dnevu (možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa)

Upravičeni stroški:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • p.s. prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA POSOJILA!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog: do vključno 27.9.2019

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92

 

Javni razpis za SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Objavljeno: Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa: 

 • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti
 • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev

Razpisana sredstva: 1.250.000 EUR

Število načrtovanih podprtih podjetij: od 2 do 5

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let
  (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rast in razvoja podjetja
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora:
Podjetje prejme po podpisu družbene pogodbe vsebinsko podporo v obliki:

 •  usposabljanja
 •  mreženja
 •  mentorstva
 •  povezovan

Upravičeni stroški:

 •  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 •  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
 •  upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog:
31.08.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.09.2020, 31.12.2020

Več informacij:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

 

US-EU Venture Capital Exchange Webinar v sredo 24.7.2019

Več informacij o dogodku najdete na spodnji povezavi:

https://emenuapps.ita.doc.gov/ePublic/event/editWebReg.do?SmartCode=9QFG

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

   

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih

pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in

sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri oblikovanju celostne grafične

podobe podjetja in izdelkov, ki bo obsegalo naslednja področja:

 • Oblikovanje vizualne podobe izdelkov »Tinkini jogurti« z oblikovnimi mutacijami nalepk za

različne okuse jogurtov in dimenzije embalaže

 • Vizualna identiteta podjetja kot podlaga za spletno promocijo (vizualna predstavitev

prodajnega programa, lokacije, proizvodnje, osebja, ipd.)

Svetovanec: Gorički raj, d.o.o.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in

svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.000 EUR brez DDV. Vsi

popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31.08.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne

sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve

bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji

dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo

svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje

pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali

osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 08.07.2019 do 12.00 ure (datum in

ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.

02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 01.07.2019

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2a_Vzorec_PONUDBA

 

            

Spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

P7R 2018-Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum 31.5.2019, Stran: 1141

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 – Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.84 z dne 28.12.2018, Ob-3491/18. Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

 • 3. Viri financiranja
 • 4.1. Splošni pogoji kandidiranja
 • 13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč.

 

Podrobnosti na spodnji povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/117121-Spremembe-naziva-in-vsebine-javnega-razpisa-Javnega-sklada-Republike-Slovenije-za-podjetnistvo-ki-se-sedaj-glasi-P7R-2018—Mikrokredite-na-pro/

POVABILO K SODELOVANJU NA START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Pravila sodelovanja  na natečaju za slovenska zagonska podjetja za udeležbo na  START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, vabi k natečaju za sodelovanju na START.UP GERMANY 2019 ROAD SHOW, slovenska zagonska podjetja, ki želijo predstaviti svoje podjetje na nemškem trgu in so aktivna na področjih:

 • mobilnosti
 • pametnih mest
 • novih rešitev za zavarovalniški sektor.

Izmed prijavljenih bodo izbrana 3 zagonska podjetja, ki bodo dobila priložnost za sodelovanje na Start.up! Germany 2019 Road Show.

Izpolnjen prijavni obrazec in prezentacijo ali video na elektronskem mediju pošljite na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, s pripisom “StartUp Germany” ali na e-naslov startup@spiritslovenia.si, do vključno 15.7.2019.

 

Podrobnejše informacije najdete na spodnji povezavi:

https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Pravila_sodelovanja_Startup_Germany_Roadshow_2019.pdf

 

 

 

AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU – razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi

 

V torek 11.6.2019 je v poslovnem središču Expano, potekal zaključni dogodek sodelovanja med študenti in profesorji Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor ter Pomurskega tehnološkega parka v sklopu projekta Aktivacija mladih talentov v Pomurju. Sodelovalo je 26 študentov, ki so po skupinah pripravili projektne naloge in prezentacije konkretnih podjetniških izzivov. Skozi celotni proces priprave nalog so jih spremljali vodja projekta ga. Marjetka Jakob, predstavniki podjetji (Pomurski Tehnnološki park d.o.o., Usol d.o.o., Gorički raj d.o.o. in Kreativne ideje d.o.o.) in mentorja – dr. Damijan Mumel, dr. Simona Šarotar Žižek.

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

               

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju razvoja inovativnega
kartezičnega masažnega robota s povratnozančno regulacijo sile in sicer:
• optimizacija izbranih mehanskih komponent (preračun prenosov, zamenjava zobnikov in
jermena, …)
• programiranje krmilnika in servomotorjev ter razširitev programskega okolja za nastanitev
parametrov delovanja robota
• testiranje optimizacije in povezljivosti programskega okolja z robotom
Svetovanec: HANT, Helena Maurič, s.p.
Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.500 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne
sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na
podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 11.06.2019 do 12.00 ure (datum in
ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.
02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.06.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.
mag. Marko Močnik, direktor

 

PRILOGA: